Εταιρική επιχειρηματικότητα και δίκαιο

Η διασύνδεση μεταξύ της εταιρικής επιχειρηματικότητας και δικαίου αποτελεί αρχή εκ των ων ουκ άνευ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον. Όπως οι αρχές διοίκησης εξελίσσονται, τόσο εξελίσσεται το κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει και η αναγκαιότητα αντίληψης των εξελίξεων σε αυτό το διασυνδεμένο περιβάλλον. Η δικαιηκή κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διαλαμβάνει τη συνεισφορά των επαγγελματιών των τομέων όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, του ανταγωνισμού, την συμμόρφωση (compliance), την διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Η σημασία του δικαίου και των νόμων στο σύγχρονο περιβάλλον διοίκησης, ούσα θεμελιώδης για την ανάπτυξή τους, επωφελή την ομαλή λειτουργία τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποιήσει, της συμπερίληψης στο αφήγημα προώθησης των επιχειρήσεων που αφορά στον εξορθολογισμό και στην πλήρη αντίληψη του νομικού πλαισίου. Η ύπαρξη και αντίληψη του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας εταιρειών σε συνάρτηση με στρατηγικές ανάπτυξης που λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα δημιουργεί εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες που οδηγούν τις εταιρείες και οργανισμούς στο αύριο. Η επιβαλλόμενη νομική συμμόρφωση διασφαλίζει, πέραν των προφανών νομικών παραμέτρων, την διασφάλιση της ηθικής συμπεριφοράς, των προτύπων, της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την πλήρη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Στο σύνολό τους, αυτές οι παράμετροι, κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης ως διαλαμβάνονται στο σχετικό νόμο, απορρέουσες από το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιλειτουργούν θετικά όσον αφορά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η εταιρική επιχειρηματικότητα οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία ούτως ώστε να αποφεύγονται οι νομικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την μη συμμόρφωση, περιλαμβανομένων κυρώσεων ή αγωγών και διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα των εταιρειών, ελαχιστοποιώντας την έκθεσή τους σε νομικές ατραπούς και προστατεύοντας τα οικονομικά τους συμφέροντα. Επιπρόσθετα, ο εξορθολογισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνει νέες σχέσεις με τους πελάτες, που, όντες κοινωνοί του νομικού πλαισίου που διέπει την σχέση με την επιχείρηση, μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της επιχείρησης, την διαμόρφωση σχετικής εικόνας – προφίλ και, κατ’ επέκταση, της βιωσιμότητάς της.

Οι εταιρικές δραστηριότητες οφείλουν να είναι συνυφασμένες και συνταυτισμένες με το δίκαιο των επιχειρήσεων, ως αυτό διαμορφώνεται, σχετικά τόσο από την ημεδαπή αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο πλαίσιο του δικαίου, συμπεριλαμβάνονται, για τις επιχειρήσεις, έννοιες όπως η κοινωνική ευθύνη, η εταιρική διακυβέρνηση, η εφαρμογή των απαραίτητων προτύπων λογιστικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. Τα βασικά τούτα αποτελούν ουσιαστικές νομικές δικλείδες στο σύγχρονο περιβάλλον της εταιρικής επιχειρηματικότητας και, στη βάση της ανάπτυξης του νομικού πλαισίου που τα ορίζει, περιλαμβάνουν την έννοια του ψηφιακού εταιρικού δικαίου ως έχει κωδικοποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου που ορίζει αρχές διάχυσης εταιρικών, αξιόπιστων και επικαιροποιημένων  πληροφοριών. Επιπρόσθετα, η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαλαμβάνει τις διαδικασίες αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων και διασυνοριακής συνεργασίας, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των πράξεων και την προστασία των καταναλωτών και τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,