Πρόκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών 8 δικηγόρων

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητεί την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών 8 δικηγόρων προς κάλυψη αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας ως καθορίζονται στην πρόσκληση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy).

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 27.3.2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προσκλήσεις και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy → Ενημέρωση →Έντυπα / Αιτήσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,