Εκστρατεία Ελέγχου Συμμόρφωσης για την ορθή εφαρμογή των προνοιών του Περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν. 19/1963) όπως αυτός τροποποιήθηκε

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν 19/1963) όπως αυτός τροποποιήθηκε, κάθε έγγραφο το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου και αφορά περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη Δημοκρατία υπόκειται σε Τέλος Χαρτοσήμου, ανεξαρτήτως από τον τόπο σύνταξης του εγγράφου. Το άρθρο 29 του ιδίου Νόμου καθορίζει ποιος επιβαρύνεται με την καταβολή του Τέλους Χαρτοσήμου.

Σύμφωνα με ελέγχους, στοιχεία και πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος, διαπιστώθηκε αδυναμία συμμόρφωσης ως προς την υποχρέωση καταβολής του Τέλους Χαρτοσήμου.

Ως εκ τούτου το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται σύντομα να πραγματοποιήσει εκστρατείες ελέγχου για την ορθή εφαρμογή της Νομοθεσίας, αρχής γενομένης με τον έλεγχο των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης οικοδομικών ή τεχνικών έργων από τους εργολήπτες.

Στη βάση των πιο πάνω, προτρέπονται όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της νομοθεσίας να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή του Τέλους Χαρτοσήμου, για αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από την ενότητα  Άλλο Ενημερωτικό Υλικό – Τέλη Χαρτοσήμων, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο χαρτοσήμανσης εγγράφων.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: