Πληρωμή ΦΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

Πληρωμή ΦΠΑ για τη Φορολογική Περίοδο που λήγει 31/5/2020 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, για τη φορολογική Δήλωση ΦΠΑ που αφορά την περίοδο που λήγει στις 31/5/2020, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης και πληρωμής του ΦΠΑ  είναι η 10η Ιουλίου 2020. Στη βάση αυτού, ο οφειλόμενος ΦΠΑ, θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι και τις 10/7/2020. Σε αντίθετη περίπτωση η πληρωμή θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε πρόσθετο φόρο 10% και άλλες επιβαρύνσεις. Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ ισχύει μόνο για τις φορολογικές Δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν 28/2/2020, 31/3/2020 και 30/4/2020.

Επαναφορά μηνιαίων Δηλώσεων ΦΠΑ σε τριμηνιαίες

Πρόσθετα, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, για όσα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα οι φορολογικές περίοδοι μετατράπηκαν σε μηνιαίες τον Απρίλιο του 2020, η αλλαγή αυτή θα τερματιστεί από 1/7/2020. Τα επηρεαζόμενα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο σύστημα TAXISnet για τη διάρκεια της επόμενης φορολογικής τους περιόδου, προκειμένου να επανέλθουν σε  κανονική τριμηνιαία φορολογική περίοδο.

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Print Friendly, PDF & Email