Παράταση δικαιώματος έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης δικηγόρου μέχρι 30/9

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Η τροποποίηση στον περί Δικηγόρων Νόμο επιτρέπει καταβολή του δικαιώματος έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ
Συνοπτικός τίτλος, Κεφ. 2.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου

Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α):

(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το δικαίωμα έκδοσης ετήσιας άδειας δικηγόρου για το έτος 2020 δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου

(γ) της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αναστέλλονται μέχρι και
την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε επίσης: Ψηφίστηκαν νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για διευκόλυνση εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email