Ψηφίστηκαν νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για διευκόλυνση εταιρειών

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ψήφισε κατά πλειοψηφία όλα τα νομοσχέδια που είχε ενώπιον της, περιλαμβανομένων και τεσσάρων νομοθετημάτων, τροποποιητικού νομοσχεδίου και προτάσεων νόμου και ενός κειμένου κανονισμών, τα οποία κηρύχθηκαν ως επείγοντα και αφορούν ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και πολιτών λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα νομοθετήματα εγκρίθηκαν, μαζί, με συνοπτική διαδικασία με 21 ψήφους υπέρ και μία κατά (ΕΛΑΜ) από τους παρόντες Βουλευτές, οι οποίοι κάθονταν με αρκετή απόσταση ο ένας από τον άλλο και πολλοί από αυτούς φορούσαν μάσκες. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης σημείωσε κατά την έναρξη του νομοθετικού έργου της Ολομέλειας ότι από τη διαβούλευση, που έγινε φαίνεται ότι όλα τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί που έχει ενώπιον του το σώμα είναι προϊόν ευρύτερης συναίνεσης.

Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε τροποποίηση του νόμου για τη φορολογία, η οποία στοχεύει σε παράταση 18 μηνών – μέχρι τις 30/06/2021- της δυνατότητας παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η νομοθεσία, της οποίας προτείνεται παράταση, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 με ημερομηνία ισχύος 3 έτη, ως εκ τούτου έληξε την 1η Ιανουαρίου 2020.  Ψηφίστηκε επίσης, τροποποίηση του περί εταιρειών νόμου, η οποία αφορά στην παράταση καταβολής του ετήσιου τέλους από τις εταιρείες μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η παράταση έχει στόχο την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων που επηρεάζονται με τα απαγορευτικά μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού. Το πράσινο φως της Ολομέλειας της Βουλής έλαβαν επίσης εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και τροποποίηση του νόμου για τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων, η οποία εισάγει νέες πρόνοιες για στελέχωση και δημιουργία δομής και οργανικών θέσεων λειτουργούν του Γραφείου του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

Τα επείγοντα

Τα νομοθετήματα τα οποία κηρύχθηκαν ως επείγοντα είναι οι περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων κεντρικό σύστημα μητρώων κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων ήσσονος σημασίας κανονισμοί του 2020, ο περί ρύθμισης μεταλλείων και λατομείων τροποποιητικός νόμος του 2020, ο περί ερμηνείας τροποποιητικός νόμος του 2020 και ο περί Δικηγόρων τροποποιητικός νόμος του 2020. Η τροποποίηση του νόμου για τα Μεταλλεία και Λατομεία σχετίζεται με την παροχή διευκολύνσεων στις λατομικές επιχειρήσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων προς τη Δημοκρατία σε προκαθορισμένες δόσεις έως ότου τερματιστούν τα περιοριστικά μέτρα και επανέλθει η κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Η τροποποίηση στον περί Δικηγόρων Νόμο επιτρέπει καταβολή του δικαιώματος έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.  Η τροποποίηση του περί Ερμηνείας Νόμου προβλέπει ότι η περίοδος από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προσμέτρησης του χρόνου της προθεσμίας για την καταχώρηση οποιασδήποτε αγωγής, ή για μέτρα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, που προβλέπονται σε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό. Και οι δύο πιο πάνω τροποποιήσεις αφορούσαν προτάσεις νόμου, οι οποίες συζητήθηκαν σε διαβούλευση της Επιτροπής Νομικών μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις εισάγουν πρόνοιες οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας με το γραφείο του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων να έχει τον εποπτικό και συντονιστικό ρόλο.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email