Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοεργοδοτούμενους για το έτος 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2019 για: (α) μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1) και (β) αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000 (ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020).

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτ.) για το έτος 2019, προκύπτει μόνο όταν το Μεικτό Ετήσιο Εισόδημα υπερβαίνει τις €19,500.

Οι πιο πάνω Δηλώσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες για ηλεκτρονική υποβολή και οι χρήστες TAXISnet, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (TAXISnet email address).

Print Friendly, PDF & Email