Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμοί του 2021: Σημαντική υπενθύμιση για όσους κατέχουν ζώα συντροφιάς που έχουν απαγορευτεί

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπενθυμίζουν ότι στις 04/03/2021 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Κανονισμοί με τίτλο «οι περί Προστασίας  και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί του 2021» (Κ.Δ.Π. 95/2021), οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα κατασκευής και λειτουργίας των υποστατικών πώλησης ζώων, καθώς και τα θέματα της κατοχής ζώων, μέσω του καθορισμού λίστας με τα είδη / κατηγορίες ζώων τα οποία επιτρέπεται να κατέχονται και να πωλούνται.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Προστασία και την Ευημερία των Ζώων:

– Από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών (04/03/2021), κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κατέχει για οποιοδήποτε σκοπό, ή να αναπαράγει, ή να εκκολάπτει, ή να εισάγει από τρίτη χώρα, ή να διακινεί από άλλο κράτος μέλος, ή να πωλεί, ή με στόχο την πώληση να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει  ζώα ή αυγά  προς επώαση, που δεν ανήκουν στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα I των Κανονισμών. Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τα είδη / κατηγορίες ζώων. 

– Φυσικά πρόσωπα που για ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό σκοπό κατέχουν ζώα (ως ζώα συντροφιάς), που δεν ανήκουν στα ζώα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών, δηλαδή μέχρι τις 05/09/2021, να ενημερώσουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και δικαιούνται να συνεχίσουν να τα κατέχουν μέχρι το τέλος της ζωής τους, σύμφωνα με όρους που θα θέσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί σχετικό έντυπο (έντυπο ΕΖΚΠΖ05) στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία. Η υποβολή του εντύπου μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αφού σαρωθεί, είτε μέσω τηλεομοιοτύπου (φαξ), είτε δια χειρός.

Οι Κανονισμοί μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο σημείο «Υγεία και Ευημερία Ζώων – Ευημερία Ζώων – Νομοθεσία».Τα έντυπα μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο σημείο «Υγεία και Ευημερία Ζώων – Ευημερία Ζώων – Ζώα Συντροφιάς – Έντυπα δήλωσης ζώων που δεν ανήκουν στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται».

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,