Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων και της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2021 – Έντυπο Υποβολής Σχολίων

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί των Ανοικτών Δεδομένων και της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2021», το οποίο καταρτίστηκε με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία (EE) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Δείτε το Έντυπο Υποβολής Σχολίων (.dox)

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλνοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: opendataportal@papd.mof.gov.cy.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο υιοθετεί τη γενική αρχή ότι τα δημόσια και τα χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφά τους υπό οποιαδήποτε προϋφιστάμενη μορφή ή γλώσσα και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με ηλεκτρονικά μέσα σε μορφότυπους που είναι ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι, προσβάσιμοι, προσιτοί και επαναχρησιμοποιούμενοι, μαζί με τα με τα δεδομένα τους. Οι κυριότερες αλλαγές που υιοθετούνται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

  • Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε να καλύπτονται οι δημόσιες επιχειρήσεις (public undertakings), καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση (research data).
  • Εισάγονται νέοι, αυστηρότεροι κανόνες για τις χρεώσεις, οι οποίοι περιορίζουν τις εξαιρέσεις στον κανόνα του οριακού κόστους (marginal cost).
  • Τα δυναμικά δεδομένα (dynamic data) θα πρέπει να διατίθενται αμέσως μετά τη συλλογή τους μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση.
  • Εισάγεται η έννοια των Συνόλων Δεδομένων Υψηλής Αξίας (High-Value Datasets), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται από τα κράτη μέλη δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμους μορφότυπους και μέσω APIs. Η επιλογή των συνόλων δεδομένων, τα οποία θα περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο, θα γίνεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καταργείται ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015 (Ν. 205(Ι)/2015), μέσω του οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2003/98/ΕΚ και 2013/37/ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν την Οδηγία 2019/1024 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2021.

Δείτε το υποστηρικτικό υλικό στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,