Ο Περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020

Η Βουλή των Αντιπρόσωπων ψήφισε τον Περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020.

Oι σημαντικότερες πρόνοιες του νόμου είναι:

Ακυρώσεις Συμβάσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης συμβάσεων λόγω της πανδημίας covid-19, οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις (διοργανωτές ταξιδιού, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εταιρείες κρουαζιέρας και εταιρείες εκμίσθωσης οχημάτων) δύναται να εκδίδουν προς τους καταναλωτές πιστωτικές σημειώσεις, που κατέβαλαν μερική ή ολική πληρωμή, ως ακολούθως:

  • Σε περίπτωση που διοργανωτής ταξιδιού ή καταναλωτής  προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει σε κάθε καταναλωτή που κατέβαλε μερική ή ολική πληρωμή για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε, πιστωτική σημείωση.
  • Σε περίπτωση που ξενοδοχειακή επιχείρηση ή καταναλωτής, προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα που έχει πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής κράτησης απευθείας με το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα, τέτοια  ξενοδοχειακή επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο  ίδιο ξενοδοχείο/ ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης συμβάσης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα με διοργανωτή ή συμμετοχή σε κρουαζιέρα, το ξενοδοχείο ή/και το τουριστικό κατάλυμα ή εταιρεία κρουαζιέρας δικαιούται να εκδώσει και παραδώσει στον διοργανωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή συμμετοχή σε κρουαζιέρα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από το διοργανωτή .
  • Σε περίπτωση που επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό ή καταναλωτής προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης για τέτοια εκμίσθωση, η επιχείρηση εκμίσθωσης δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό σε άλλη χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής πλήρωσε.

Οι πιστωτικές σημειώσεις λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και σε περίπτωση μη εξαργύρωσής τους μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιστρέψουν στον καταναλωτή κάθε ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Ασφαλιστική Κάλυψη ή/και Τραπεζική Εγγύηση για Διοργανωτές Ταξιδιών

  • Οι διοργανωτές ταξιδιών οφείλουν να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή/και να έχουν εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις για ποσό τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό των πιστωτικών σημειώσεων που θα έχουν εκδώσει σε δικαιούχους.
  • Σε περίπτωση που ο διοργανωτής καταστεί αφερέγγυος πριν την εκπνοή της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σημείωσης, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό θα καταβληθεί στον κάτοχο της πιστωτικής σημείωσης μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης ή των τραπεζικών εγγυήσεων.
  • Στην περίπτωση που η επιστροφή των χρημάτων σε δικαιούχο καταναλωτή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή/και τραπεζικής εγγύησης ως οι πιο πάνω πρόνοιες, τότε ο εν λόγω καταναλωτής θα αποζημιωθεί από το κράτος όπως αναφέρεται πιο κάτω.

Κρατικές Εγγυήσεις για Αφερεγγυότητα Παρόχων

  • Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για έκδοση κρατικών εγγυήσεων προς όφελος των δικαιούχων των πιστωτικών σημειώσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου, νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή αφορά το 2020.
  • Ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί για λόγους πέραν της διαμονής, διατροφής και ναύλου ή σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2020.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,