Συμβούλιο Δικαιοσύνης EE: Eξ αποστάσεως επικοινωνία κατά τη διεξαγωγή ακροάσεων με τη χρήση της τεχνολογίας

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ των αρχών μέσω της ψηφιοποίησης και της χρήσης τεχνολογίας ώστε να βελτιωθεί η δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ενέκρινε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου τη διαπραγματευτική θέση του σχετικά με δύο τροποποιηθέντες κανονισμούς: Έναν που αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων και έναν άλλο που αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Η Προεδρία του Συμβουλίου θα ξεκινήσει τώρα διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αυτών των εντολών.

Στα σχέδια κανονισμών προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων και την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων. Τα σχέδια τροποποιήσεων βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την ταχύτητα των διασυνοριακών δικαστικών διαδικασιών αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και, με τα μέσα αυτά, προάγουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε δίκαιη δίκη για τα μέρη.

Μεταξύ των αλλαγών και στους δύο κανονισμούς περιλαμβάνεται η υποχρεωτική χρήση ενός ηλεκτρονικού, αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ (Τεχνολογία Πληροφορικής), που αποτελείται από διασυνδεδεμένα εθνικά συστήματα ΤΠ , για τη διαβίβαση πράξεων και αιτημάτων μεταξύ κρατών μελών. Τα σχέδια κανονισμών αναθέτουν επίσης στην Επιτροπή τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη μελλοντική ανάπτυξη λογισμικού αναφοράς, το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ως το δικό τους σύστημα υποστηρικτικών λειτουργιών, αντί ενός συστήματος ΤΠ που έχει αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, δυνάμει του σχεδίου νέων κανόνων, αυτή μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά και άμεσα προς αποδέκτη με γνωστή διεύθυνση σε άλλο κράτος μέλος, όταν η ρητή συγκατάθεσή του/της δίδεται εκ των προτέρων. Η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης ή, υπό πρόσθετους όρους, μέσω e-mail.

Το σχέδιο νέων κανόνων προωθεί επίσης τη χρήση βιντεοδιάσκεψης ή άλλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων που σημαίνει ακρόαση ενός μάρτυρα, μέρους ή εμπειρογνώμονα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

Ο ισχύων κανονισμός για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων έχει θεσπίσει μια ταχεία, τυποποιημένη διαδικασία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων μεταξύ δικαστηρίων και άλλων μερών που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Ο ισχύων κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων παρέχει ένα πλαίσιο διασυνοριακής δικαστικής συνδρομής μεταξύ χωρών της ΕΕ, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή συλλογή αποδείξεων.

Δελτίο Τύπου Συμβουλίου της ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,