Νέοι κανόνες για τη φορολόγηση του αλκοόλ στην ΕΕ

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ συμφώνησε για τους νέους κανόνες που θα διέπουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για το αλκοόλ εντός της ΕΕ και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Κομισιόν, αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μειωμένο κόστος για μικρές επιχειρήσεις παραγωγής αλκοόλ.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν οι συμφωνημένοι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι μικροί παραγωγοί αλκοόλ θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο σύστημα πιστοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ που θα επιβεβαιώνει την πρόσβασή τους σε χαμηλότερους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, ο οποίοι θα επωφεληθούν από την καταστολή της παράνομης παραγωγής αλκοόλ και της φοροδιαφυγής. Θα υπάρξει επίσης αύξηση του ορίου για μπύρα χαμηλότερης περιεκτικότητας στην οποία ενδέχεται να ισχύουν μειωμένοι συντελεστές για να ενθαρρυνθούν οι ζυθοποιοί να παράγουν ποτά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί την καθιέρωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μειωμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης για την ιδιωτική παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με αυτό το μέτρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι επί της πώλησης ή χρήσης συγκεκριμένων προϊόντων, όπως το αλκοόλ, και συνήθως επιβάλλονται ως ποσό ανά ποσότητα του προϊόντος (π.χ. ανά 100 λίτρα). Όλα τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης πηγαίνουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς και αντιπροσωπεύουν περίπου το 5-18% των φορολογικών εσόδων ή το 2 έως 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να ορίσουν εθνικούς συντελεστές όπως κρίνουν σκόπιμο, υπό τον όρο ότι σέβονται τις ελάχιστες τιμές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες για την εναρμόνιση των δομών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά συμφωνήθηκαν το 1992 (οδηγία 92/83 / ΕΟΚ). Καθορίζουν τους κοινούς ορισμούς των αλκοολούχων προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τα ίδια προϊόντα με τον ίδιο τρόπο. Καθορίζουν επίσης τη μέθοδο υπολογισμού του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα προϊόντα και τα κριτήρια για τα προϊόντα που επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές.

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email