Αρχή Λιμένων Κύπρου: Κενή θέση Διοικητικού Λειτουργού με ειδικότητα στα Νομικά

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Διοικητικού Λειτουργού με ειδικότητα Νομικά (Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης), με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες: Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα σε σχέση με την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων, που αφορούν τις αρμοδιότητες των διάφορων υπηρεσιών της Αρχής. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών φροντίζει για ή/και αναλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών, την ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών, την υποβολή εισηγήσεων για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων, τη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Εμπορικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εμπορία (Marketing), Κοινωνιολογία, Δημόσιες Σχέσεις. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπομονή, ευθυκρισία και ικανότητα στην ανάληψη ευθύνης και στην εποπτεία και έλεγχο προσωπικού.(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.(δ) Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 15.6.2020 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 15.6.2020.12. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες

Print Friendly, PDF & Email