Κενή θέση δικηγόρου στην Αρχή Αδειών Κύπρου

Η Αρχή Αδειών Κύπρου (ΑΑΚ) ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός Δικηγόρου / Νομικού Συμβούλου, για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα μιας πρόσθετης περιόδου 12 μηνών.Η ανώτατη συνολική αξία της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών, καθορίζεται στις €25.000 πλέον ΦΠΑ για περίοδο 12 μηνών.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν δεόντως συμπληρωμένες σε σφραγισμένο φάκελο,το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 31.07.2020

Δείτε τις λεπτομέρειες στην προκήρυξη

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,