Κενή θέση Δικαστή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Δικαστή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Επιτροπή με αρμοδιότητα την υπόδειξη υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέσεις σε διεθνή νομικά σώματα, η οποία συστάθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 42.656Α (ημερ.31.5.1995), αποφάσισε σε συνεδρία της στις 9/3/2020 να αξιολογήσει το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας από την Κυπριακή Δημοκρατία στις εκλογές για τις έξι θέσεις Δικαστή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη στις 7-17 Δεκεμβρίου 2020. Η θητεία των Δικαστών θα έχει εννιαετή διάρκεια (2021-2030).

Στη βάση του Καταστατικού της Ρώμης:

(Α) Oι Δικαστές θα επιλέγονται μεταξύ προσώπων που διακρίνονται από χαρακτήρα υψηλού ήθους, αμεροληψία, ακεραιότητα και που διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε ανώτατα δικαστικά αξιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(Β) Κάθε υποψήφιος για εκλογή στο Δικαστήριο πρέπει:

(i) Να έχει αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στο ποινικό δίκαιο και διαδικασίες, και την απαραίτητη σχετική εμπειρία σε ποινικές διαδικασίες, είτε ως δικαστής, εισαγγελέας, συνήγορος ή υπό άλλη παρόμοια ιδιότητα · ή
(ii) Να έχει αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη σε σχετικούς τομείς του διεθνούς δικαίου, όπως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτεταμένη εμπειρία υπό επαγγελματική νομική ιδιότητα η οποία να είναι σχετική με το δικαστικό έργο του Δικαστηρίου.

(Γ) Κάθε υποψήφιος για εκλογή στο Δικαστήριο πρέπει να έχει άριστη γνώση και πλήρη επάρκεια σε τουλάχιστον μια από τις γλώσσες εργασίας του Δικαστηρίου (Aγγλικά ή Γαλλικά).

Υποψηφιότητες για τις έξι θέσεις δικαστών δύνανται να τεθούν από οποιοδήποτε κράτος μέλος του Καταστατικού Ρώμης, πλην των κρατών από τα οποία προέρχονται οι δώδεκα δικαστές των οποίων η θητεία δεν ολοκληρώνεται το 2021.

Στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη και τις ελάχιστες ποσοστώσεις που θα ισχύσουν στην εκλογική διαδικασία του προσεχούς Δεκεμβρίου και οι οποίες περιγράφονται στη Ρηματική Διακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που επισυνάπτεται (ICC-ASP/19/SP/01 με ημερομηνία 20/12/2019).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δισέλιδο βιογραφικό τους σημείωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα σχετικά πτυχία, διπλώματα και πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, μαζί με δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν πως η επαγγελματική εμπειρία τους συνάδει με τη θέση Δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να παραληφθούν από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών (υπόψη κου Νίκου Αργυρίδη), στη διεύθυνση Λεωφόρος Προεδρικού, 1447, Λευκωσία, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2020 στις 13:00.   Στο σχετικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται «Υποψηφιότητα για τη θέση Δικαστή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να αποφασίσει τη μη υποβολή υποψηφιότητας από την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα τεθούν.

Ανακοίνωση Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών

Print Friendly, PDF & Email