Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: 15 κενές θέσεις γλωσσομαθών νομικών ελληνικής γλώσσας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μπορεί να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γλωσσομαθείς νομικούς»(ομάδα καθηκόντων AD).

H προκήρυξη αφορά κενές θέσεις για:

  • 9 Γλωσσομαθείς νομικούς δανικής γλώσσας
  • 15 Γλωσσομαθείς νομικούς ελληνικής γλώσσας
  • 20 Γλωσσομαθείς νομικούς γαλλικής γλώσσας
  • 15 Γλωσσομαθείς νομικούς κροατικής γλώσσας
  • 10 Γλωσσομαθείς νομικούς πολωνικής γλώσσας

Προθεσμία εγγραφής: 7 Απριλίου 2020 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνει νομικούς υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να μεταφράζουν στη γλώσσα του διαγωνισμού νομικά/νομοθετικά κείμενα, συχνά περίπλοκα, από δύο τουλάχιστον άλλες γλώσσες. Οι γλωσσομαθείς νομικοί χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εργαλεία πληροφορικής και άλλες εφαρμογές γραφείου.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μετάφραση νομικών κειμένων (αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου, προτάσεις των γενικών εισαγγελέων, γραπτά υπομνήματα των διαδίκων, κλπ.) στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθεώρηση των ανωτέρω μεταφράσεων, και εργασίες νομικής ανάλυσης σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1)    Γενικοί όροι

-Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

-Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

-Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2)    Ειδικοί όροι – γλώσσες

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα του διαγωνισμού (γλώσσα 1) σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση), μια δεύτερη γλώσσα (γλώσσα 2) τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) και μια τρίτη επίσημη γλώσσα της ΕΕ (γλώσσα 3) τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση).

Οι διαγωνισμοί αυτοί προορίζονται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, της γλώσσας του διαγωνισμού (επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο). Συνιστούμε στους υποψηφίους που δεν έχουν το εν λόγω επίπεδο να μην εγγραφούν στους διαγωνισμούς.

3)    Ειδικοί όροι – τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I για τους ζητούμενους τίτλους σπουδών

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για την επιλογή βάσει τίτλων:

1.Επαγγελματική πείρα στον τομέα της νομικής μετάφρασης·

2.Επαγγελματική πείρα στη σύνταξη νομικών κειμένων·

3.Επαγγελματική πείρα στον τομέα του δικαίου την οποία ο υποψήφιος έχει αποκτήσει σε δικηγορικό γραφείο, ως αυτοπασχολούμενος νομικός, ως έμμισθος νομικός σε εταιρεία, σε εθνική διοίκηση, σε διεθνή οργανισμό ή σε πανεπιστήμιο·

4.Πτυχίο/πιστοποιητικό/δίπλωμα μετάφρασης ή γλωσσολογικών/γλωσσικών σπουδών σε σχέση με τις γλώσσες που απαιτούνται για τον διαγωνισμό (γλώσσα 1, 2 ή 3)·

5.Αποδεδειγμένη γνώση επίσημων γλωσσών της ΕΕ, εκτός από τις γλώσσες που έχετε δηλώσει ως γλώσσες 1, 2 και 3 για τον διαγωνισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1)    Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητάς σας στη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα 1 (βλ. τμήμα «Ειδικοί όροι – γλώσσες»).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα 1 (γλώσσα του επιλεγέντος διαγωνισμού), τη γλώσσα 2 (βλ. επιλογές στο παράρτημα I) και τη γλώσσα 3 (βλ. επιλογές στο παράρτημα I). Θα σας ζητηθεί, επίσης, να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον επιλεγέντα διαγωνισμό και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό [για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ειδικές ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener»– αξιολογητής ταλέντου)].

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τμήμα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα .

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της προκήρυξης

Print Friendly, PDF & Email