Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την ίδρυση Τμήματος Αφερεγγυότητας

Το Υπουργείο Εμπορίου κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο, που παραπέμφθηκε από την Ολομέλεια του νομοθετικού σώματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς συζήτηση με το οποίο ιδρύεται Τμήμα Αφερεγγυότητας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του νομοσχεδίου, ο νόμος που θα ψηφιστεί θα έχει ισχύ από  1.1.2020.

Στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου αναφέρεται ότι στο Τμήμα Αφερεγγυότητας που ιδρύεται μεταφέρονται, αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και  κανονισμό στον Επίσημο Παραλήπτη, οι αρμοδιότητες εξουσίες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε σχέση τις εκκαθαρίσεις εταιρειών, το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη και το μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών.

Στο κείμενο του νομοσχεδίου διευκρινίζεται ότι από την ημερομηνία  έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, το Τμήμα Αφερεγγυότητας είναι το  αρμόδιο τμήμα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της οικονομίας και της  χρηματοπιστωτικής  και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας είναι επίσης το  αρμόδιο τμήμα για την αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, περιλαμβανομένων και κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τον συνεχή εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του Πλαισίου Αφερεγγυότητας καθώς και την εφαρμογή της, την προώθηση και αναβάθμιση των μηχανισμών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων και μελετών για μεταρρυθμίσεις, που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και συναφών θεμάτων.

Στον προτεινόμενο νόμο αναφέρεται περαιτέρω ότι για τη λειτουργία  του Τμήματος Αφερεγγυότητας εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και ότι το Τμήμα Αφερεγγυότητας μεριμνά ώστε να διασφαλίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, την ομαλή λειτουργία των συστημάτων, διαδικασιών και οποιοδήποτε άλλο θέμα, εξαρτάται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, που μπορεί να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Στις μεταβατικές και τελικές διατάξεις του προτεινόμενου νόμου αναφέρεται ότι ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και ειδικότερα να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα χρήζει χειρισμού, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε θέματος τεχνικής φύσεως.

Στις επιφυλάξεις που περιλαμβάνει το κείμενο νόμου αναφέρεται ότι καμιά διάταξη στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει οποιοδήποτε Διάταγμα, κανόνα, κανονισμό, διορισμό, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συμβόλαιο ή συμφωνία, που συνάφθηκε, ψήφισμα που εγκρίθηκε, εντολή που δόθηκε, διαδικασία που λήφθηκε, έγγραφο που εκδόθηκε ή οτιδήποτε έγινε με βάση οποιοδήποτε προηγούμενο νομοθέτημα σχετικά με εταιρείες, αλλά οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα, κανόνας, κανονισμός, διορισμός, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συμβόλαιο, συμφωνία, ψήφισμα, εντολή, διαδικασία, έγγραφο ή οτιδήποτε αν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης του παρόντος Νόμου αυτού, συνεχίσει να είναι σε ισχύ και στην έκταση στην οποία δυνατό να γίνει αυτό, να εκδοθεί, ψηφιστεί, δοθεί, ληφθεί, γίνει ή εκτελεστεί με βάση τον παρόντα Νόμο έχει αποτέλεσμα ως εάν να εκδόθηκε, ψηφίστηκε, δόθηκε λήφθηκε, έγινε ή εκτελέστηκε με βάση τον παρόντα Νόμο.

 Διευκρινίζεται ακόμα ότι καμιά διάταξη στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη που εγέρθηκε με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε προηγούμενου σχετικού νομοθετήματος.

Αναφέρεται τέλος πως οποιοδήποτε αδίκημα για τη συνέχιση του οποίου προνοείται ποινή, διαπράχτηκε με βάση προηγούμενη σχετική νομοθεσία δύνανται να εγερθούν διαδικασίες με βάση τον παρόντα Νόμο σχετικά με συνέχιση του αδικήματος, μετά την έναρξη του παρόντος Νόμου με τον ίδιο τρόπο ως εάν το αδίκημα να διαπράχτηκε με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,