Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας – Αποστολή Προδικαστηριακών Πρωτοκόλλων στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία

Ενημερώνεστε ότι τα προδικαστηριακά πρωτόκολλα, σε περίπτωση που διαβιβάζονται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα πρέπει να αποστέλλονται στο καθ’ ύλην Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ούτως ώστε το Τμήμα να ανταποκρίνεται εντός του προβλεπόμενου χρόνου (θα πρέπει να τυγχάνουν απάντησης εντός 14 ημερών) σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς, και να αποστέλλει τόσο τα πρωτόκολλα όσο και τις εκθέσεις στον Γενικό Εισαγγελέα.

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας nidlo@dls.moi.gov.cy
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού lidlo@dls.moi.gov.cy
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας ladlo@dls.moi.gov.cy
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου fadlo@dls.moi.gov.cy
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου padlo@dls.moi.gov.cy

Παρατίθεται η σχετική επιστολή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: