Υιοθέτηση εισήγησης του εκπροσώπου του ΠΔΣ στην Επιτροπή Ποινικού Δικαίου (Criminal Law Committee) του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) από το CCBE σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων (Victims’ Rights Directive)

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Θυμάτων (Victims’ Rights Directive), όσον αφορά την υλοποίηση και την ουσιαστική εφαρμογή της στις χώρες της ΕΕ, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) συμμετείχε σε δημόσια διαβούλευση με άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και εταίρους.

Τον περασμένο Οκτώβριο, σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης, το CCBE κατέθεσε την απάντησή του, υπό τον τίτλο: «Υποστήριξη των θυμάτων εγκλημάτων – Αξιολόγηση της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των θυμάτων» στην οποία συμπεριλήφθηκε και εισήγηση του εκπροσώπου του ΠΔΣ στην Επιτροπή Ποινικού Δικαίου (Criminal Law Committee) του CCBE κ. Ορέστη Νικήτα, για τροποποίηση της Οδηγίας. Η εν λόγω απάντηση δημοσιεύθηκε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του CCBE για τα δρώμενα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021.

Η εισήγηση του κ. Νικήτα αναφέρεται στη συμπερίληψη στο Άρθρο 6 της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Θυμάτων, του δικαιώματος των θυμάτων και/ή των κατ’ ισχυρισμό θυμάτων και των δικηγόρων τους να έχουν πρόσβαση στον ποινικό φάκελο της υπόθεσης καθώς επίσης να δικαιούνται αντίγραφο του περιεχομένου του φακέλου για σκοπούς έγερσης αστικής αγωγής σε περίπτωση που δεν αποζημιωθούν πλήρως από τον θύτη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη εισήγηση συνάδει πλήρως με την εν γένει φιλοσοφία της Οδηγίας, στόχος της οποίας είναι να εξασφαλίζει ότι όλα τα θύματα της εγκληματικότητας τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας.

Η ενδεχόμενη υιοθέτησή της εισήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δεσμευτική ισχύ για όλα τα κράτη μέλη, θα λειτουργήσει προς όφελος της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης, αφού θα αυξήσει τη διαφάνεια της διαδικασίας, θα λειτουργεί ως έλεγχος για τη νομιμότητα των διαδικασιών και το θύμα ή το κατ’ ισχυρισμό θύμα, θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υλικό για να προχωρήσει με αστική αγωγή εναντίον του θύτη για αποζημιώσεις σε περίπτωση που δεν αποζημιωθεί πλήρως από τον θύτη στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, η θέσπιση της ανωτέρω εισήγησης θα αποτελέσει σημαντική προσθήκη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των βασικών δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Επισυνάπτονται:

CCBE – INFO Newsletter Sept. – Oct.

CCBE response to the public consultation “Supporting crime victims – evaluation of the Victims’ Rights Directive”

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,