Ειδικές ρυθμίσεις Υφυπουργείου Ναυτιλίας για παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με τον κορονωϊό και των μέτρων που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, από σήμερα και μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (ή μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης) το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (εφεξής το ΥΦΥΝ) δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού στα γραφεία του. Για την ομαλή λειτουργία του ΥΦΥΝ και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες του το ΥΦΥΝ έχει προβεί στις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις λειτουργίας:

Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων

Όλα τα έγγραφα που αφορούν πράξεις του Νηολογίου Κυπριακών Πλοίων ή του Ειδικού Βιβλίου Παράλληλης Νηολόγησης θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ακόλουθο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  shipregistry@dms.gov.cy .

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στο ειδικό κουτί στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου του Υφυπουργείου Ναυτιλίας μεταξύ των ωρών 9.00 και 14.00.

Όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση των πράξεων του Νηολογίου Κυπριακού Πλοίων θα παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο στην είσοδο του κτηρίου κατόπιν επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών των εν λόγω πλοίων.

Τομέας Μικρών Σκαφών

Όλα τα έγγραφα που αφορούν πράξεις στο  Μητρώο Μικρών Σκαφών πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση csolomou@dms.gov.cy   ή με φαξ στο +357 25 848162.
Για την υποβολή πρωτότυπων εγγράφων που αφορούν πράξεις μικρών σκαφών, θα ισχύει η ίδια διαδικασία όπως και για το Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων (βλ. πιο πάνω Ενότητα).

Τα σχετικά πιστοποιητικά που θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες / αιτούντες.

Πιστοποιητικά Αστικής Ευθύνης (CLC, Bunkers, Wreck Removal and Athens PLR)

Ερωτήματα και αιτήσεις σχετικά με τα Πιστοποιητικά Αστικής Ευθύνης (CLC, Bunkers, Wreck Removal and Athens PLR) θα πρέπει να απευθύνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση bunkersclc@dms.gov.cy . Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τα έντυπα αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργού Ναυτιλίας, στην ενότητα “Our Services/ Civil Liability Certification”.

Τομέας Ελέγχου Κράτους Σημαίας

Όλα τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ακόλουθες αποκλειστικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τομέα σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα:
• Διεθνής Κώδικάς για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS)/ Θέματα Ασφάλειας: maritime.security@dms.gov.cy
• Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας του Πλοίου (ISM): ism@dms.gov.cy
• Θέματα κράτους σημαίας: shipcontrol@dms.gov.cy
• Επιβατηγά πλοία: passengerships@dms.gov.cy  / jpalates@dms.gov.cy

Τομέας Ναυτιλιακής Ασφάλειας

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ακόλουθες αποκλειστικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τομέα σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα: Θέματα ασφάλειας: shipsafety@dms.gov.cy
Θέματα CSR: csr@dms.gov.cy
Θέματα ασφαλούς επάνδρωσης: manning@dms.gov.cy

Τομέας Ναυτικών και Ναυτικής Εργασίας

Η παράδοση έντυπων αιτήσεων για την έκδοση των παρακάτω πιστοποιητικών δεν θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου:
-Πιστοποιητικών ικανότητας ή και επάρκειας
-Θεωρήσεων αναγνώρισης αλλοδαπών πιστοποιητικών ικανότητας
-Βιβλιαρίων ταυτότητας και ναυτικής υπηρεσίας
-DMLC Part I

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:
-Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e_SAS (αφορά μόνο εταιρείες διαχείρισης και ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων), ή
-Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση seafarers@dms.gov.cy ή
-με φαξ στο 25305030

Οι πληρωμές θα γίνονται διαδικτυακά με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω της JCC στο ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/197/pay ή

Με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό
IBAN: CY23 0020 0339 0000 0001 0168 5800
SWIFT/BIC: BCYPCY2N

Τα πιστοποιητικά και βιβλιάρια θα στέλνονται με συστημένο ταχυδρομείο και, κατόπιν απαίτησης από το κοινό, αντίγραφο σε μορφή PDF με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το αντίγραφο θα μπορεί να αντικαταστήσει το πρωτότυπο μέχρι και ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης για πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται εντός Κύπρου και μέχρι τρείς μήνες εκτός Κύπρου.


Τομέας Ακτοπλοΐας

Απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό για παραλαβή πιστοποιητικών/αδειών ή κατάθεση αιτήσεων για:
-Επιθεώρηση ακτοπλοϊκών και άλλων επιβατηγών σκαφών
-Επιθεώρηση αλιευτικών σκαφών,
-Έγκριση ναυτολόγησης υπηκόων τρίτων χωρών σε σκάφη ακτοπλοΐας και αλιευτικά.
-Έκδοση μαθητικής άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους1
-Για συμμετοχή σε εξετάσεις για απόκτηση άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους
-Έκδοση/ανανέωση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους2
-Για επιθεώρηση ταχύπλοου σκάφους αναψυχής
-Για έκδοση/ανανέωση άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους αναψυχής
-Για έκδοση/ανανέωση άδειας ασυρμάτου ταχύπλοου σκάφους αναψυχής

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mconstantinou@dms.gov.cy ή με φαξ στο 258484220.

Οι πληρωμές θα γίνονται διαδικτυακά με πιστωτική/χρεωστική κάρτα  μέσω της JCC στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/244/pay ή

Με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό
IBAN: CY23 0020 0339 0000 0001 0168 5800
SWIFT/BIC: BCYPCY2N

Τα πιστοποιητικά και οι άδειες θα στέλνονται με συστημένο ταχυδρομείο και, κατόπιν απαίτησης από το κοινό, αντίγραφο σε μορφή PDF με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το αντίγραφο θα μπορεί να αντικαταστήσει το πρωτότυπο μέχρι και ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης.

Η είσοδος στα γραφεία θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με λειτουργούς του Υφυπουργείου.

Σημειώσεις:

1Το πρωτότυπο του ιατρικού πιστοποιητικού να φυλάσσεται επειδή θα ζητηθεί αργότερα.

2Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού επιτυχίας να φυλάσσεται επειδή θα ζητηθεί αργότερα.


Τομέας Επιτήρησης και Αντιρύπανσης
-LRIT: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με θέματα LRIT πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lrit@dms.gov.cy 
-Άδειες ραδιοεπικοινωνιών πλοίου: Όλες οι πληροφορίες που αφορούν θέματα αδειών ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: shipradio@dms.gov.cy
-Κέντρο διαχείρισης του συστήματος πληροφοριών κυκλοφορίας σκαφών (VTMIS)

Στοιχεία επικοινωνίας 24/7
Τηλέφωνο: +357 25848114 (24 ώρες) +357 25848277 (24 ώρες)
E-mail: vtmis@dms.gov.cy  Φαξ: +357 25848173 (24 ώρες)

Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Όλα τα αιτήματα σχετικά με τον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση environment@dms.gov.cy

Τομέας Ελέγχου Κράτους Λιμένα, Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Διερεύνησης Ατυχημάτων
Όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τους πιο πάνω Τομείς θα συνεχίσουν να εκτελούνται. Σχετικά αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση psc@dms.gov.cy  ή  τηλεφωνικά στο +357 99 642801.

Τομέας Φορολογίας
Όλα τα επείγοντα ερωτήματα πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά την παραπάνω περίοδο και για να ελαχιστοποιηθούν οι κινήσεις και οι επαφές, δεν θα γίνονται αποδεκτά έγγραφα σε έντυπη μορφή. Όλες οι αιτήσεις και οι φορολογικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά με σαρωμένα αντίγραφα των υπογεγραμμένων εγγράφων στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: eneophytou@dms.gov.cy ή nioannou@dms.gov.cy .

Διενέργεια Πληρωμών
Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• με swift στον:

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΟ
Αριθμός λογαριασμού: 0339-01-016858-00
 IBAN: CY23 0020 0339 0000 0001 0168 5800
 SWIFT/ BIC (Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ): BCYPCY2N

• με πιστωτική κάρτα μέσω της www.jccsmart.com
• Άμεση πληρωμή στο Ταμείο του Υφυπουργείου δεν θα γίνεται αποδεκτή. Τραπεζικές επιταγές μαζί με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό κουτί στην υποδοχή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (κεντρικό κτίριο).  Σημειώνεται ότι οι φάκελοι θα ανοίγονται μετά την πάροδο 48 ωρών οπόταν για αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης συστήνεται όπως αποφεύγεται η αποστολή επιταγών/μετρητών και οι πληρωμές εκτελούνται είτε με πιστωτικές κάρτες είτε με έμβασμα όπως περιγράφεται στα πιο πάνω σημεία.

Δεδομένων των περιστάσεων που προκύπτουν λόγω του κορωνοϊού, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένες καθυστερήσεις στην επεξεργασία των αιτήσεων/αιτημάτων. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή διεκπεραίωση των αιτήσεων, ιδίως εκείνων που είναι επείγουσας φύσεως, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

Επιπλέον, όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα σας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

Όλα τα παραπάνω μέτρα ισχύουν από τις 17 Μαρτίου 2020.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,