Η Βουλή τροποποίησε τη νομοθεσία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων με βάση το κοινοτικό κεκτημένο

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε με πλειοψηφία τροποποιήσεις στους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι δύο τροποποιητικοί νόμοι πέρασαν με 47 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον. Ο πρώτος νόμος τροποποιεί τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και ο δεύτερος τον νόμο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου,

Ειδικότερα, με τους νέους νόμους, αίρονται φραγμοί που εμποδίζουν τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων και ενισχύεται η διασυνοριακή διανομή τέτοιων κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας παράλληλα στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην παροχή περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών για επενδυτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης τροποποιείται το ελάχιστο όριο για τα ίδια κεφάλαια που πρέπει να διαθέτει εταιρεία διαχείρισης, ώστε τα ποσά των εν λόγω κεφαλαίων σε καμία περίπτωση να μην είναι μικρότερα από το ποσό που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2003.

Εισάγονται ακόμα μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τα καλυμμένα ομόλογα, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά δεν επηρεάζονται σε περίπτωση που θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 8η Ιουλίου 2022 ή ομόλογα που εμπίπτουν στον ορισμό των καλυμμένων ομολόγων, ως αυτός περιλαμβάνεται στη σχετική νομοθεσία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με αυτούς τους νόμους μέχρι τις 2 Αυγούστου 2021, εντούτοις δεν έχει εκκινήσει στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Δημοκρατίας.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,