Η Κομισιόν παρατείνει απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ στην εισαγωγή ιατρικών συσκευών και προστατευτικού εξοπλισμού

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να παρατείνει την προσωρινή απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ιατρικών συσκευών και προστατευτικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες κατά 3 μήνες, έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Η Κομισιόν οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων COVID19 εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για δημόσια υγεία και ότι οι ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων εξακολουθούν να αναφέρονται στα κράτη μέλη. Στις 11 Ιουνίου 2020, η Koμισιόν ζήτησε τη γνώμη όλων των κρατών μελών, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά με την ανάγκη επέκτασης.

Επιπλέον, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Όπως σημειώνει, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιφερειών στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις τελούν υπό αναθεώρηση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της δέσμης μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2012, ο οποίος αποσκοπεί στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών λαμβάνονται υπόψη τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας,τα οποία δείχνουν ότι οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις λειτούργησαν κατ` αρχήν ικανοποιητικά. Ταυτόχρονα, η Κομισιόν προτείνει μια σειρά στοχευμένων προσαρμογών για λόγους απλούστευσης, που είναι καρπός της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των σήμερα ισχυόντων κανόνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,