Η Κυβέρνηση ζητά να ψηφιστούν σε νόμους ως επείγοντα άλλα τρία νομοσχέδια

Το Υπουργικό Συμβούλιο με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής ημερομηνίας 15 Απριλίου ζητά όπως ψηφιστούν ως επείγοντα σε νόμους το νομοσχέδιο για επέκταση των φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, και του περί εταιρειών νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 η ημερομηνία καταβολής του ετήσιου τέλους για το τρέχον έτος (2020).

Στη Βουλή για να ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατ΄επείγοντος έχει διαβιβαστεί τροποποίηση του νόμου για τα Μεταλλεία και Λατομεία Νόμου προς παροχή διευκολύνσεων στις λατομικές επιχειρήσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων προς τη Δημοκρατία σε προκαθορισμένες δόσεις έως ότου τερματιστούν τα περιοριστικά μέτρα και επανέλθει η κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το νομοσχέδιο για τα φορολογικά κίνητρα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8 Ιανουαρίου 2020 και στοχεύει σε παράταση 18 μηνών – μέχρι τις 30/06/2021- της δυνατότητας παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η νομοθεσία, της οποίας προτείνεται παράταση με το νομοσχέδιο, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 με ημερομηνία ισχύος 3 έτη, ως εκ τούτου έληξε την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Προστίθεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο έχουν εγκριθεί 39 εταιρείες και οι επενδυτές των εταιρειών αυτών έχουν επωφεληθεί φορολογικά.

Διευκρινίζεται ότι με την 18μηνη παράταση μέχρι τις 30/6/2021, παρέχεται η μέγιστη περίοδος που δύναται να δοθεί βάσει του υφιστάμενου Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων ενισχύσεων ως συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Αναφέρεται ότι νομοσχέδιο έχει εξεταστεί από το Γραφείο του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, που αποφάνθηκε ότι ικανοποιεί τις πρόνοιες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού αλλά και τους ευρύτερους κανόνες «Κρατικών Ενισχύσεων» (State Aid Rules). 

Σύμφωνα με τα προς παράταση κίνητρα, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).

Η παρεχόμενη φοροαπαλλαγή τελεί υπό τον όρο ότι το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση και ότι η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του περιορισμού αυτού μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον Διευθυντή της Βουλής, για την παράταση καταβολής του ετήσιου τέλους από τις εταιρείες εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τις 15 Απριλίου 2020. Στην επιστολή προστίθεται ότι η παράταση έχει στόχο την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων που επηρεάζονται με τα απαγορευτικά μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

Το νομοσχέδιο για τις διευκολύνσεις πληρωμής των μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων στις λατομικές επιχειρήσεις εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο επίσης στις 15 Απριλίου και με αυτό παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, να εκδίδει Διάταγμα στο οποίο θα προβλέπεται η παροχή των διευκολύνσεων αυτών. Τα τέλη μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου.

Στην εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει αναφέρεται ότι ενόψει των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία, διαπιστώθηκαν άμεσες επιπτώσεις στη λατομική βιομηχανία του νησιού.

Προστίθεται ότι λόγω της επιβολής μέτρων αναστολής των εργασιών σε όλα τα εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία πέραν των τριών ατόμων, προκλήθηκαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις πωλήσεις αδρανών υλικών και τσιμέντου, που αποτελούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια της οικοδομικής βιομηχανίας και οδοποιίας.

Αναφέρεται ότι, από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρατηρήθηκε μείωση στις πωλήσεις λατομικών υλικών, η οποία ανέρχεται στο 75% συγκριτικά με τις πωλήσεις του προηγούμενου μήνα Μαρτίου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι εισπράξεις των υλικών των οποίων ήδη είχαν διαθέσει στην αγορά οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι μηδαμινές, λόγω αναστολής των εργασιών των περισσότερων επιχειρήσεων της οικοδομικής βιομηχανίας και οδοποιίας.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι υπό αυτά τα δεδομένα κρίνεται απαραίτητο να παραχωρηθούν στις λατομικές επιχειρήσεις διευκολύνσεις στην πληρωμή των μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων προς τη Δημοκρατία σε προκαθορισμένες δόσεις έως ότου τερματιστούν τα περιοριστικά μέτρα και επανέλθει η κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Διευκρινίζεται ταυτόχρονα ότι οι διευκολύνσεις αυτές δεν αφορούν σε καμία περίπτωση μείωση του οφειλόμενου ποσού, βάσει της σχετικής εν ισχύ Νομοθεσίας, αλλά αποπληρωμή αυτού σε συγκεκριμένες δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή εκκρεμεί προηγούμενο αίτημα του Υπουργείου Γεωργίας για ψήφιση, τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με προσωρινή ισχύ μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να επιτρέπεται η σφαγή αμνοεριφίων με θρησκευτικούς λατρευτικούς τύπους, όπως η κοσέρ.

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή, αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από το νομοθετικό σώμα στην εξέταση νομοσχεδίων με τη διαδικασία του κατ΄επείγοντος.

Ο κ. Περδίκης υπενθυμίζει ότι οι τηλεδιασκέψεις μέσω των οποίων συνεδριάζουν Κοινοβουλευτικές Επιτροπές δεν συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες του Συντάγματος και αναφέρει πως λόγω των συνθηκών επιλέγηκε κατ’ οικονομία η μέθοδος των συνεννοήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και αποκόμισε την αντίληψη ότι μόνο όταν θα υπήρχε ομοφωνία η Κυβέρνηση θα προχωρούσε σε κατάθεση με τη διαδικασία του επείγοντος, νομοσχεδίου προκειμένου να ψηφιστεί αυθημερόν.

Περαιτέρω ο κ. Περδίκης επαναλαμβάνει τη θέση ότι το νομοσχέδιο για τη σφαγή των ζώων άνευ αναισθησίας (τροποποίηση του Περί Ευημερίας των Ζώων Νόμου) από τη στιγμή που δεν έχει κηρυχθεί ως επείγον δεν μπορεί να επανέλθει στην επόμενη Ολομέλεια εάν δεν εφαρμοστεί το άρθρο 73 του Συντάγματος που προνοεί την συνεδρίαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την έκδοση και κυκλοφορία σε όλα τα μέλη της Βουλής έκθεσης και ζητά το νομοσχέδιο να παραπεμφθεί σε κανονική συνεδρίαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,