Γ.E ΔΕΕ: Τα δικαστήρια της Ένωσης δεν είναι αρμόδια να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά της Ευρωομάδας

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-597/18 P, Συμβούλιο κατά K. Chrysostomides & Co. κ.λπ., C-598/18 P, Συμβούλιο κατά Μπουρδούβαλη κ.λπ., C-603/18 P, K. Chrysostomides & Co. κ.λπ. κατά Συμβουλίου, και C-604/18 P, Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του, τα δικαστήρια των Κρατών Μελών της Ένωσης δεν είναι αρμόδια να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά του οργανισμού αυτού σχετικά με ενδεχόμενες ζημίες που προκλήθηκαν από πράξεις της Ευρωομάδας που φέρεται ότι ήταν ζημιογόνες.

Οι υποθέσεις αφορούν αγωγές δικαιούχων λογαριασμών καταθέσεων στη Λαϊκή και στην Τράπεζα Κύπρου, μετόχων ή ομολογιούχων δανειστών των τραπεζών αυτών, οι οποίοι άσκησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγωγές λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης κατά, μεταξύ άλλων, της Ευρωομάδας, με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν λόγω των μέτρων αυτών. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Γενικό  Εισαγγελέα οι αγωγές που άσκησαν πρωτοδίκως οι K. Chrysostomides & Co. κ.λπ. και οι Ε. Μπουρδούβαλη κ.λπ. είναι απαράδεκτες κατά το μέρος που στρέφονται κατά της Ευρωομάδας.

Με αποφάσεις του της 13ης Ιουλίου 2018, το ΓΔΕΕ απέρριψε τις εν λόγω αγωγές αποζημίωσης με το σκεπτικό ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς που προσάπτεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέρριψε επίσης τις ενστάσεις απαραδέκτου που το Συμβούλιο είχε προβάλει όσον αφορά τις αγωγές αποζημίωσης που είχαν ασκηθεί κατά, μεταξύ άλλων, της Ευρωομάδας, κρίνοντας ότι η Ευρωομάδα είναι οντότητα της Ένωσης ιδρυθείσα τυπικώς με τις Συνθήκες και προοριζόμενη να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.Με τις αιτήσεις αναίρεσης που το Συμβούλιο άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τίθεται το ζήτημα του χαρακτηρισμού της Ευρωομάδας ως «θεσμικού οργάνου» κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης  και επομένως, της αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Ένωσης να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά του οργανισμού αυτού, σχετικά με ενδεχόμενες ζημίες προκληθείσες από πράξεις του που φέρονται να είναι ζημιογόνες.

Με τις σημερινές προτάσεις του, ο Γ.Ε. Giovanni Pitruzzella προτείνει στο ΔΕΕ να αναιρέσει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου κατά το μέρος που απέρριψαν τις ενστάσεις απαραδέκτου που το Συμβούλιο είχε προβάλει όσον αφορά την Ευρωομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου του ΔΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,