Η Κομισιόν ενέκρινε Ειδικές Συστάσεις ανά χώρα – Δείτε τις εκθέσεις που ετοιμάστηκαν για την Κύπρο

Η Κομισιόν πρότεινε ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) που παρέχουν κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, με επίκεντρο τις πλέον επείγουσες προκλήσεις που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία και την επανεκκίνηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι συστάσεις διαρθρώνονται γύρω από δύο στόχους:

  • βραχυπρόθεσμα, άμβλυνση των σοβαρών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού
  • βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που θα διευκολύνει την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Μια επανεστιασμένη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της Επιτροπής, η οποία βασίζεται στην προώθηση της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας για την οικοδόμηση μιας οικονομίας που λειτουργεί για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Με το ξέσπασμα της κρίσης λόγω του κορονοϊού, η στρατηγική αυτή παραμένει ύψιστης σημασίας.

Οι συστάσεις καλύπτουν τις τέσσερις διαστάσεις της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας :

  • τη σταθερότητα,
  • τη δικαιοσύνη
  • την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα
  • και δίνουν έμφαση στην υγεία.

Οι συστάσεις καλύπτουν τομείς όπως οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία και την ανθεκτικότητα του τομέα της υγείας, η διατήρηση της απασχόλησης μέσω εισοδηματικής στήριξης για τους θιγόμενους εργαζομένους, οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και δεξιότητες, η στήριξη του επιχειρηματικού τομέα (ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) και η λήψη μέτρων κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ανάκαμψη και οι επενδύσεις πρέπει να συμβαδίζουν, δίνοντας νέα μορφή στην οικονομία της ΕΕ που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Διαβάστε την έκθεση της Κύπρου για τις Ειδικές Συστάσεις ανά χώρα:

Διαβάστε την έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Κύπρο:

Παρακολούθηση των δημοσιονομικών εξελίξεων

Η Επιτροπή έχει επίσης εγκρίνει εκθέσεις δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνεται ήδη στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου. Η Επιτροπή οφείλει να συντάξει τις εν λόγω εκθέσεις για τα κράτη μέλη τα οποία σχεδιάζουν τα ίδια — για λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό — ή προβλέπεται από την Επιτροπή, να υπερβούν το όριο του 3 % για το έλλειμμα το 2020. Οι εκθέσεις για τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία αξιολογούν επίσης τη συμμόρφωση των εν λόγω κρατών μελών με το κριτήριο του χρέους το 2019, βάσει επιβεβαιωμένων στοιχείων επικυρωμένων από την Eurostat.Οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στα εθνικά δημόσια οικονομικά. Λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικής αβεβαιότητας που οφείλεται στον έκτακτο μακροοικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την υπαγωγή κρατών μελών στη ΔΥΕ.

Με αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή καλεί, αφενός, το Συμβούλιο να εγκρίνει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και, αφετέρου, τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν πλήρως και εγκαίρως.

Δηλώσεις μελών του Σώματος των επιτρόπων:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Ο κορονοϊός μας έπληξε σαν αστεροειδής και προκάλεσε ζημιά σε μέγεθος κρατήρα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναδιατυπώθηκε και εξορθολογίστηκε ώστε να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς αυτά αρμενίζουν μέσα στην καταιγίδα. Για αυτή την άμεση φάση, το κύριο μέλημά μας επικεντρώνεται στις επενδύσεις στη δημόσια υγεία και στην προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων. Καθώς θα κινούμαστε προς την ανάκαμψη, το Εξάμηνο θα είναι καίριας σημασίας για την παροχή μιας συντονισμένης προσέγγισης προκειμένου να επανέλθουν οι οικονομίες μας σε τροχιά βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης — κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω. Χρειαζόμαστε επίσης μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα χρειαστεί να εξισορροπήσουμε την επίτευξη δημοσιονομικής βιωσιμότητας με παράλληλη τόνωση των επενδύσεων.»

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Η στήριξη των εργαζομένων, η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες για το οικονομικό σκέλος της απάντησής μας στην κρίση, καθώς και για τη διασφάλιση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο από κοινού. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων παραμένει η πυξίδα στις προσπάθειες αυτές. Η ανάκαμψη μετά την λήξη της πανδημίας του κορονοϊού πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ανοδική σύγκλιση τοποθετώντας τους ανθρώπους στο κέντρο των προσπαθειών.»

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Η πανδημία του κορονοϊού και τα αναγκαία μέτρα ανάσχεσης επέφεραν ένα βάναυσο πλήγμα στις οικονομίες της Ευρώπης. Οι εν λόγω συστάσεις αντανακλούν την πρωτοφανή αυτή κατάσταση. Οι σημερινές προτεραιότητες είναι η ενδυνάμωση των συστημάτων υγειονομικής μας περίθαλψης, η στήριξη των εργαζομένων μας, η διάσωση των επιχειρήσεών μας. Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε πριν από την τρέχουσα κρίση δεν έχουν εξαφανιστεί. Συνεπώς, καθώς ατενίζουμε το μέλλον, οι στόχοι των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων πρέπει να παραμείνουν εστιασμένοι στην επιτυχία της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και στη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της προσπάθειας που τους αναλογεί: δεν μπορεί να υπάρξει χώρος για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε μια Ευρώπη αλληλεγγύης και δικαιοσύνης».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες:

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,