Έντυπο μη καταχώρισης ετήσιων εκθέσεων και μη καταβολής ετήσιου τέλους εταιρείας

Από τις 6 Δεκεμβρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το πιο κάτω νέο έντυπο ΗΕ67 το οποίο αντικαθιστά την ένορκη δήλωση διευθυντή της εταιρείας για την μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων.

Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο ΗΕ67 για να κοινοποιήσετε στον Έφορο Εταιρειών τη μη καταχώριση ετήσιων εκθέσεων και μη καταβολή ετήσιου τέλους αναφορικά με εταιρεία που είχε εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιείται πλέον και/ή δεν διαθέτει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Το έντυπο ΗΕ67 συνοδεύεται από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι μετά την καταχώριση του εντύπου ΗΕ67, εταιρεία εξαιρείται από την υποβολή περαιτέρω εγγράφων και τη καταβολή τελών για όσο χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιείται στις ελεύθερες περιοχές.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου, ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών-Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,