Έναρξη λειτουργίας Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημέρωνει με επιστολή του ότι έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για την τήρηση και λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, 30ης Μαϊου 2018) για την πρόληψη και καταπολέμισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,