Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταχώρηση στοιχείων και υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των Μη κυβερνητικών Οργανισμών (Σωματείων/Ιδρύματων/Ομοσπονδιών – Ενώσεων)

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει πως έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για καταχώρηση στοιχείων και υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των Μη κυβερνητικών Οργανισμών (Σωματείων/ Ιδρυμάτων/ Ομοσπονδιών – Ενώσεων).

Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής εγγράφων και στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται πως, στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων, καθώς και αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών έχει ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για κάθε Μη κυβερνητικό Οργανισμό (ΜΚΟ), που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Σωματείων/ Ιδρυμάτων/ Ομοσπονδιών που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι η εξουσιοδότηση πρέπει να κοινοποιείται από τον ίδιο τον Μη κυβερνητικό Οργανισμό προς τον οικείο Έπαρχο. Το σχετικό έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ ή εντοπίζεται ακολουθώντας την αλληλουχία: Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών>Σωματεία και Ιδρύματα Έντυπα>Εξουσιοδότηση Εκπροσώπου Μη κυβερνητικού Οργανισμού.

Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος ως χρήστης (φυσικό πρόσωπο) στην κυβερνητική πύλη www.gov.cy. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον ΜΚΟ για τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται σε εγχειρίδιο ή σε επεξηγηματικό βίντεο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτω από την ενότητα Σωματεία/ Ιδρύματα> Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο μητρώο (βλ. εδώ).

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,