Μεγάλες οικονομικές ανισορροπίες στην Κύπρο σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα εκθέσεις ανά χώρα στις οποίες αναλύονται οι βασικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για κάθε κράτος μέλος.

Η ανάλυση στις εκθέσεις ανά χώρα αντικατοπτρίζει την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και επικεντρώνεται στην ανταγωνιστική βιωσιμότητα με στόχο την οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και οι επιδόσεις στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει αξιολογούνται επίσης για κάθε κράτος μέλος. Οι εκθέσεις ανά χώρα επικεντρώνονται σε τέσσερις παραμέτρους:

  • περιβαλλοντική βιωσιμότητα,
  • αύξηση της παραγωγικότητας,
  • δικαιοσύνη
  • μακροοικονομική σταθερότητα

Για πρώτη φορά, στις εκθέσεις αξιολογείται η πρόοδος των κρατών μελών ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και υπογραμμίζονται οι μακροοικονομικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόληση που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξή τους. Επίσης, αναλύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που συνεπάγεται η κλιματική και ενεργειακή μετάβαση για κάθε χώρα.

Τα αποτελέσματα αυτών των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων, που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ανά χώρα για τα οικεία κράτη μέλη, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι:

  • Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες·
  • Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η Κροατία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισορροπίες·
  • Η Βουλγαρία δεν αντιμετωπίζει πλέον ανισορροπίες.

Περιορισμένη η πρόοδος της Κύπρου στις οικονομικές συστάσεις του 2019, κρίνει η Κομισιόν

Η οικονομία της Κύπρου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλες οικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν, ενδέχεται να παρεμποδίσουν τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές της προοπτικές, προειδοποιεί η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, “οι μεγάλες ανισορροπίες της Κύπρου αποτελούν κληρονομιά της κρίσης του 2013 και περιλαμβάνουν υψηλά αποθέματα ιδιωτικού, δημόσιου και εξωτερικού χρέους και μη εξυπηρετούμενα δάνεια”. Συνολικά, πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι “η Κύπρος έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των συστάσεων για τις χώρες του 2019 αλλά δεν σημείωσε πρόοδο στις ιδιωτικοποιήσεις”.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς για την προσέλκυση επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα, να διαφοροποιήσει την οικονομία και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χωρίς αποκλεισμούς και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και προειδοποιεί ότι το μοντέλο ανάπτυξης της Κύπρου κινδυνεύει από τις αυξανόμενες εξωτερικές αβεβαιότητες και τις εκκρεμείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι φορολογικοί κανόνες της Κύπρου χρησιμοποιούνται για επιθετικούς σκοπούς φορολογικού σχεδιασμού και ο σχεδιασμός της κυπριακής φορολογικής κατοικίας οι κανόνες και η ιθαγένεια από τα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν παράγοντες ανησυχίας. Η οικονομική ανάπτυξη έχει παραμείνει ανθεκτική μέχρι στιγμής, αλλά αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε την έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο

Mε πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email