Ετοιμάστηκε η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον έλεγχο που έγινε στο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο του συστήματος εντοπισμού θέσης οχημάτων (AVL) (το Σύστημα) και πλοήγησης της Αστυνομίας, καθώς επίσης έλεγχο συμμόρφωσης των μελών της Δύναμης, στις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, που αφορούν στη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων στον κρατικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή δημοσίευσε την Ειδική Έκθεση με τίτλο «Έλεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας» .

Διαβάστε τα βασικά σημεία της έκθεσης:

 • Ορισμένες λειτουργίες/εφαρμογές του Συστήματος δεν ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές που καθορίστηκαν από την Αστυνομία.
 • Ο απαιτούμενος χρόνος για την επιδιόρθωση μιας βλάβης στον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό του Συστήματος, από τον ανάδοχο, ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στις 75 ημερολογιακές ημέρες, αντί των 48 ωρών που καθορίζεται στους όρους της σχετικής σύμβασης.
 • Η Αστυνομία δεν έχει αξιώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου στην πρόνοια των όρων της σύμβασης, για αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού εξοπλισμού με άλλο, μέχρι την επιδιόρθωσή του.
 • Η υλοποίηση, από μέρους του Αναδόχου, των αναγκαίων εργασιών ελέγχου καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος/εφαρμογών δεν επιβεβαιώνεται, αφού δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εκθέσεις.
 • Δεν έχει υλοποιηθεί, από τον Ανάδοχο, οποιαδήποτε αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος, κατά παράβαση των όρων της σύμβασης.
 • Δεν είναι εφικτός ο έλεγχος τόσο της ποιότητας, όσο και της πληρότητας των παραδοτέων της σύμβασης, λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από μέρους του Αναδόχου.
 • Αριθμός καινούριων συσκευών εντοπισμού θέσης οχημάτων παραμένουν αναξιοποίητες ως απόθεμα, παρά την επιβεβαιωμένη ανάγκη για εγκατάστασή τους σε επιπρόσθετα οχήματα του στόλου της Αστυνομίας.
 • Αριθμός συσκευών εντοπισμού θέσης οχημάτων παραμένει εγκατεστημένος, για μεγάλη χρονική περίοδο, σε οχήματα που έχουν ήδη ακινητοποιηθεί ή προορίζονται προς εκποίηση, χωρίς να έχει προωθηθεί οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασής τους στον υπόλοιπο ενεργό στόλο οχημάτων.
 • Από το σύνολο των φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης οχημάτων και προσώπων, ποσοστό 38% ουδέποτε έχει αξιοποιηθεί, παραμένοντας ως απόθεμα.
 • Οι 49 από τις 50 συσκευές πλοήγησης, που ήταν εγκατεστημένες σε όχημα του στόλου της Αστυνομίας, παρουσίασαν βλάβη και ποσοστό 48% εξακολουθούσε να ήταν εκτός λειτουργίας, παρόλο ότι  είχαν παρέλθει δύο εβδομάδες από την εκδήλωση της βλάβης.
 • Το λογισμικό του συστήματος παρουσίασε συνολικά 15 βλάβες, σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, θέτοντας εκτός λειτουργίας τον κεντρικό διακομιστή, γεγονός που είχε ως συνέπεια την απώλεια ολόκληρου του συστήματος σε Παγκύπρια βάση.
 • Μόνο για το 17% των περιπτώσεων βλαβών του εξοπλισμού των οχημάτων, είχαν εκδηλωθεί από τους υπευθύνους οι αναγκαίες ενέργειες για επιδιόρθωσή τους.
 • Βασικές δυνατότητες/χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου συστήματος παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποίητες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται χρονική καθυστέρηση στην αποκατάσταση μιας βλάβης, καθώς επίσης αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του στόλου των οχημάτων της Αστυνομίας.
 • Από το σύνολο των 412 οχημάτων της Αστυνομίας, τα οποία έφεραν τον απαιτούμενο εξοπλισμό εντοπισμού θέσης, κατά τη χρονική περίοδο 1.4.2019 μέχρι 18.7.2019, τα 324 (ποσοστό 79%) προέβηκαν σε στάσεις επί των διευθύνσεων που αντιστοιχούν στις διευθύνσεις τόπου διαμονής μελών της Δύναμης, οι οποίοι παρουσιάζονται ως οδηγοί των υπό αναφορά 412 οχημάτων.
 • Από εξέταση των καταχωρίσεων του συστήματος σε τυχαίο δείγμα δέκα οχημάτων, προέκυψαν, σε διάστημα 109 ημερολογιακών ημερών, συνολικά 212 περιστατικά στάθμευσης σε διευθύνσεις που συμπίπτουν με εκείνες όπου διαμένουν μέλη της Δύναμης. Ειδικότερα:
  • Εντοπίσθηκε υπηρεσιακό όχημα, για το οποίο σε χρονικό διάστημα 92 ημερών, καταγράφηκαν συνολικά 80 περιστατικά παράβασης των διατάξεων της σχετικής, με τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων, νομοθεσίας.
  • Σε 15 συνολικά περιπτώσεις, ο χρόνος στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων σε διευθύνσεις που συμπίπτουν με εκείνες όπου διαμένουν συγκεκριμένα μέλη της Δύναμης, υπερέβαινε τη μία ώρα.
  • Εντοπίσθηκε υπηρεσιακό όχημα που παρέμεινε σταθμευμένο σε διεύθυνση, που συμπίπτει με τη διεύθυνση διαμονής συγκεκριμένου Αστυφύλακα, για συνεχή χρόνο 5 ωρών και 46 λεπτών. 
Print Friendly, PDF & Email