Έλεγχος στις Συμβάσεις Πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα – Διαβάστε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα «Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας για θέματα σχετικά με την προώθηση και εφαρμογή της Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στα πλαίσια των δειγματοληπτικών ελέγχων εγγράφων διαγωνισμών προμηθειών, έργων και υπηρεσιών πληροφορικής που διενεργεί, παρατήρησε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι μεταγενέστερες της αρχικής ανάθεσης συμβάσεις για εργασίες αναβάθμισης ή επέκτασης ή αγοράς συμπληρωματικών υπηρεσιών πληροφορικής, ανατίθενται απευθείας στους Ανάδοχους των αρχικών συμβάσεων, χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, ως επί το πλείστον, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα από πλευράς τιμής και ποιότητας, γεγονός το οποίο, εκ πρώτης όψεως, απορρέει από την αδύναμη διαπραγματευτική θέση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο, ως αποτέλεσμα της έλλειψης ανταγωνισμού, λόγω της εξάρτησής του από τον Ανάδοχο.

Στόχος του συγκεκριμένου ελέγχου, σύμφωνα με τον Ελεγκτή, ήταν να συγκροτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπό αναφορά συμβάσεων, έτσι ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο η απευθείας ανάθεση μεταγενέστερων συμβάσεων στους Ανάδοχους των αρχικών συμβάσεων αποτελεί συνήθη πρακτική του Τμήματος και, ακολούθως, να αξιολογηθεί κατά πόσον η πρακτική αυτή αποτελεί την πιο αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική επιλογή για επίτευξη των στόχων που τίθενται σε κάθε περίπτωση.

Διαβάστε την έκθεση εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,