Έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων, για σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών δανείων

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, για την έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών δανείων, θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, αίτημα με θέμα: «Έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών δανείων» αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επαρχιακού Γραφείου στο οποίο ανήκει, ως πιο κάτω.

2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Ονοματεπώνυμο
  • Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ)
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα με το οποίο θα συναφθεί το δάνειο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η Βεβαίωση

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Για σκοπούς έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης, το Τμήμα Φορολογίας θα εξετάζει κατά πόσον:

  • υποβλήθηκαν όλες οι Δηλώσεις Εισοδήματος μέχρι την ημερομηνία που υποβάλλεται το αίτημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • καταβλήθηκε ο πληρωτέος φόρος,  σύμφωνα με τις αυτοφορολογίες
  • εκκρεμούν τυχόν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας

 4. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Αφού επιβεβαιωθεί ότι ο αιτητής έχει συμμορφωθεί με τις φορολογικές του υποχρεώσεις ως το σημείο 3 πιο πάνω, εκδίδεται η σχετική βεβαίωση και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,