Έφορος Εταιρειών: Αλλαγές στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων

Αλλαγή πρακτικής για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΗΕ4, ΗΕ57 και ΗΕ2 μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγγράφων

Το ΤΕΕΕΠ ανακοινώνει ότι από τις 2 Οκτωβρίου 2019 αλλάζει η πρακτική που ισχύει όσο αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των πιο πάνω εντύπων.

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα ΗΕ4, ΗΕ57 και ΗΕ2 που υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εγγράφων θα πρέπει από τις 02/10/2019 να συνοδεύονται από την βεβαίωση του Γραμματέα για να μπορούν να εξεταστούν από το Τμήμα.

Η βεβαίωση του Γραμματέα θα πρέπει να αναφέρει ότι οι αλλαγές είναι σύμφωνα με το Μητρώο που τηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας. Σε περίπτωση κοινοποίησης παραίτησης και διορισμού νέου Γραμματέα τότε η βεβαίωση θα πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον νέο Γραμματέα όσο και από τον παραιτηθέντα Γραμματέα και το ονοματεπώνυμο τους να αναγράφεται ολογράφως.

Σε περίπτωση όπου ο παραιτηθείς Γραμματέας δεν εντοπίζεται και/ή δεν υπογράφει για οποιοδήποτε λόγο, τότε ο Έφορος Εταιρειών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία/έγγραφα που να τεκμηριώνουν τις αλλαγές.

Η βεβαίωση θα σαρώνεται στο σημείο «Επιπρόσθετο Έγγραφο».

Λόγω της υιοθέτησης της νέας πρακτικής, η ανακοίνωση ημερομηνίας 12/02/2014 δεν θα ισχύει.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,