Διευκρινίσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες από το ΥΠΟΙΚ για την έκδοση των ομολόγων

Η πρόσφατη έκδοση ομολόγων από την Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποκλειστικό σκοπό να αντισταθμίσει την ανατροπή του δημοσιονομικού ισοζυγίου και να ενισχύσει αποφασιστικά το προληπτικό αποθεματικό του κράτους, λόγω της αβεβαιότητας και των συνεπειών του Covid-19 στην κυπριακή οικονομία, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, η έκδοση των δύο ευρωπαϊκών ομολόγων 7-ετούς και 30-ετούς διάρκειας στις 7 Απριλίου στη διεθνή αγορά, πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Ετήσιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος 2020, όπως αυτό αναθεωρήθηκε πρόσφατα ώστε να καλύψει κυρίως την απώλεια δημοσιονομικών εσόδων εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19).

Προστίθεται ότι αποκλειστικός σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης ομολόγων είναι (α) να αντισταθμίσει την ανατροπή του δημοσιονομικού ισοζυγίου από το μέχρι πρόσφατα δημοσιονομικό πλεόνασμα σε δημοσιονομικό έλλειμμα λόγω, κυρίως, της μείωσης των φορολογικών εσόδων που προέκυψε εξαιτίας της φθίνουσας πορείας του ΑΕΠ υπό την επίδραση των συνεπειών του Covid-19 αλλά και λόγω των υποστηρικτικών μέτρων στον εγκεκριμένο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, και (β) να ενισχύσει αποφασιστικά το δια νόμου υποχρεωτικό απόθεμα των ρευστών διαθεσίμων του Κράτους  (προληπτικό αποθεματικό) που διατηρείται βάσει των περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμων, δεδομένης της επικρατούσας οικονομικής αβεβαιότητας διεθνώς και της, προς το παρόν, άγνωστης διάρκειας της πανδημίας και των συνεπειών της.

Επταετές ομόλογο
—————
 Με το 7-ετές ομόλογο απορροφήθηκε ποσό 1,25 δις ευρώ από συνολικά προσφερόμενο ποσό 1,8 δις ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ομολόγου είναι η 16η Απριλίου 2020 και η ημερομηνία λήξης του η 16η Απριλίου 2027. Η απόδοση του ομολόγου ήταν 1,564%. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίστηκε στο 1,50%.

Τριαντακονταετές ομόλογο
————–
 Με το 30-ετές ομόλογο απορροφήθηκε ποσό 0,5 δις ευρώ από συνολικά προσφερόμενο ποσό 0,8 δις ευρώ. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του είναι η 16η Απριλίου 2020 και η ημερομηνία λήξης του η 16η Απριλίου 2050. Η απόδοση του ομολόγου ήταν 2,339%. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίστηκε στο 2,25%. Για τα δύο πιο πάνω ομόλογα υποβλήθηκαν περισσότερες από 240 προσφορές, με πάνω από το 98% των προσφοροδοτών να προέρχονται από τη διεθνή αγορά.  

Επιπλέον το ΥΠΟΙΚ κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει ότι οι πιο πάνω εκδόσεις ομολόγων, όπως και τυχόν νέες εκδόσεις, δεν σχετίζονται με τις πρόσφατες προτάσεις για έκδοση ομολόγου με σκοπό την στήριξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

«Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν περιλαμβάνεται στα άμεσου αντίκτυπου δημοσιονομικά πλαίσια και, στο παρόν στάδιο, η στήριξη του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να επιχειρηθεί μόνο έμμεσα με μηχανισμούς που θα καταστήσουν δυνατή την ορθολογιστική – με δέουσα επιμέλεια – αξιοποίηση της διαθέσιμης τραπεζικής ρευστότητας».

 Τονίζεται ότι, οι εκδόσεις κυβερνητικών ομολόγων πραγματοποιούνται μόνο στα πλαίσια του προαναφερθέντος συγκροτημένου Ετήσιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος που εγκρίνεται όπως προβλέπεται στους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμους, και το οποίο καταρτίζεται πάντοτε εντός των ορθολογιστικών ορίων της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, και αποσκοπεί βασικά στην ικανοποίηση των αναγκών του Δημοσίου.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, αναφέρεται, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές, θα συνεχίσει τη συντεταγμένη υλοποίηση του αναθεωρημένου Ετήσιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,