Διευκρινίσεις αναφορικά με το μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών αναφορικά με το μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Περιπτώσεις εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηση για διαγραφή ή εκκαθάριση μετά τις 12/03/2021 σύμφωνα με την Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021

Αναφορικά με τις περιπτώσεις εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηση για διαγραφή της εταιρείας με βάση το άρθρο 327(2Α) (α) του περί Εταιρειών Νόμου ή που η διαδικασία εκκαθάρισης ξεκίνησε μετά τις 12/03/2021, δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων.

Περιπτώσεις εταιρειών όπου υποβλήθηκε ένσταση από αρμόδια αρχή και η εταιρεία συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένη

Εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή πριν τις 12.03.21 με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας εξαιρούνται. Στην περίπτωση που υποβλήθηκε ένσταση από αρμόδια αρχή και η εταιρεία συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένη, οι εταιρείες θα εξαιρούνται.

Περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή άλλα έλαβαν επιστολή από τον Έφορο Εταιρειών πριν τις 12/03/21 ότι η εταιρεία θα διαγραφεί λόγω μη συμμόρφωσης χωρίς ακόμη να έχουν διαγραφεί  (ως επί το πλείστων είναι αδρανείς).

Οι εταιρείες οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή αλλά έλαβαν επιστολή από τον Έφορο Εταιρειών πριν τις 12/03/21 ότι η εταιρεία θα διαγραφεί λόγω μη συμμόρφωσης, χωρίς ακόμη να έχουν διαγραφεί, δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,