Διευκρινίσεις χρειάζεται η πρόταση τροποποίησης του ενωσιακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας κρίνει το ΕΕΣ

Η πρόσφατη πρόταση για την τροποποίηση του ενωσιακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (UCPM) της ΕΕ χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις, σύμφωνα με γνώμη που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). Συγκεκριμένα, απομένει να αποφασιστεί πώς θα χρησιμοποιηθούν και θα παρακολουθούνται οι αυξημένοι πόροι του. Ενώ η επιτάχυνση της ανταπόκρισης της ΕΕ σε κρίσεις είναι απαραίτητη, πρέπει να επικρατήσουν οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και λογοδοσίας, προειδοποιούν οι ελεγκτές.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές επισημαίνουν την απουσία κατάλληλης αξιολόγησης αναγκών, καθώς υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία στην πρόταση για την ανάγκη αυτής της αύξησης προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και δεν παρέχει καμία εκτίμηση του κόστους, που σχετίζεται με αυτές τις νέες εργασίες. Αυτό καθιστά αδύνατο να προσδιοριστεί εάν ο προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι κατάλληλος για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Επιπλέον, ορισμένοι από τους νέους στόχους που προτείνονται δεν διαθέτουν αντίστοιχους δείκτες απόδοσης ή ειδική παρακολούθηση. Η πρόταση δεν εγγυάται πλέον ένα ελάχιστο μερίδιο δαπανών για καθέναν από τους τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων (πρόληψη, ετοιμότητα και αντίδραση). Επομένως, οι ελεγκτές θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί ένας μηχανισμός για την αναφορά των πραγματικών δαπανών του UCPM για καθέναν από αυτούς τους πυλώνες.

Όσον αφορά τους κανόνες προμηθειών, οι ελεγκτές χαιρετίζουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Επιπλέον, βάσει κοινών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, παρόλο που η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για την υπογραφή της σύμβασης-πλαισίου, μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να αγοράσουν τον εξοπλισμό απευθείας. Σύμφωνα με την πρόταση, η Κομισιόν θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει απευθείας προμήθειες προκειμένου να διαδραματίσει πιο αυτόνομο ρόλο στη διαδικασία. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα, μειώνοντας παράλληλα το βάρος για τα κράτη μέλη.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,