Διαβάστε το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας – Περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα αρ. 26

O Υπουργός Υγείας έχει προβεί σε έκδοση νέου Διατάγματος ημερομηνίας 28 Μαΐου 2020, το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Ο Κανονισμός 2.5. του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 25) του 2020 διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 2.5:

Επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης των έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στον οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα και ο οποίος οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα άφιξης στη Δημοκρατία των εν λόγω προσώπων και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών κα Έργων υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:

i. στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες προηγουμένως,

ii. μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα),

iii. εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,

iv. τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στο χώρο στον οποίο διαμένουν.

(β) Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 ημέρες:

i. στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες προηγουμένως,

ii. μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα),

iii. εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,

iv. εάν το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης είναι αρνητικό, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.2. (ii)-(iv) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 25) του 2020.

2. Επιτρέπεται η επαναλειτουργία της δραστηριότητας ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιβατηγών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών, νοούμενου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

3. Επιτρέπεται η επαναλειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων (ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β), νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, υπό τους ακόλουθους όρους:

i. Για ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β, επιτρέπεται η επιβίβαση στα εν λόγω σκάφη μέχρι 10 ατόμων, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών, ή μέχρι τον μέγιστο αριθμό επιβατών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας αν είναι μικρότερος,  

ii. για Jet ski κατηγορίας Β, επιτρέπεται η ενοικίαση για χρήση από μέχρι δύο άτομα. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση από υπάλληλο της εταιρείας μαζί με τον πελάτη ως επιβάτη.

4. Επιτρέπεται η λειτουργία σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, υπό τους ακόλουθους όρους:

i. Σε σκάφη με άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου κατηγορίας Α, οι επιβαίνοντες δεν ξεπερνούν τα 10 άτομα ή τον αριθμό που επιτρέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του σκάφους αν είναι μικρότερος, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών,

ii. σε σκάφη αναψυχής όπου δεν απαιτείται από τη νομοθεσία να έχουν άδεια κυκλοφορίας και πληρούν τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη) Κανονισμούς του 2017 (σήμανση CE), οι επιβαίνοντες δεν ξεπερνούν τους 10 ή τον αριθμό που καθορίζεται από τον κατασκευαστή αν είναι μικρότερος, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών,

iii. σε σκάφη αναψυχής που δεν απαιτείται από τη νομοθεσία να έχουν άδεια κυκλοφορίας και δεν πληρούν τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη) Κανονισμούς του 2017, οι επιβαίνοντες δεν ξεπερνούν τους 10, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών,  

iv. σε Jet ski ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων δεν ξεπερνά τον αριθμό που επιτρέπεται από την άδεια κυκλοφορίας.

5. Ο Κανονισμός 2.19. του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 24) του 2020, διαγράφεται και καταργείται.

6. Επιτρέπεται από την 06:00 π.μ. της 3ης Ιουνίου 2020, η επαναλειτουργία ιπποδρομιακών συναντήσεων χωρίς θεατές.  

7. Ο Κανονισμός 2(ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 12) του 2020, διαγράφεται και καταργείται.

Δείτε αυτούσιο το Διάταγμα

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,