Δελτίο Τύπου Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για DAC6

Σε συνέχεια προηγούμενου Ενημερωτικού Σημειώματος του Νοεμβρίου 2019                        (https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/2201-dac6  )  ο ΠΔΣ αποστέλλει το παρόν αναφορικά με την Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 2018/822 («DAC6») που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουνίου 2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

1.  Η DAC6 τροποποιεί την οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της ΕΕ για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας όσον αφορά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις. Η DAC6 απαιτεί από τους ενδιάμεσους επαγγελματίες που εδρεύουν στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων και δικηγόρων) ή τους ίδιους τους φορολογούμενους,όπως επεξεργαστούν δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση τηνοποία έχουν καταρτίσει, διαθέσει στην αγορά, οργάνωσαν ή διαχειρίστηκαν, και εφόσον εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής της DAC6 (βάσει εξειδικευμένων Διακριτικών), την γνωστοποιήσουν και δηλώσουν στην εγχώρια φορολογική τους αρχή. Σε τέτοια περίπτωση, ο ενδιάμεσος οφείλει να γνωστοποιεί εντός τριάντα ημερών (όπου εφαρμόζεται) αυτές τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις στην αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία, στη συνέχεια, θα κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής, ανά τρίμηνο, σχετικές πληροφορίες, όπως τα ονόματα των εμπλεκομένων φορολογούμενων και άλλων ενδιαμέσων, στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελώντης ΕΕ.Η εφαρμογή της DAC6 είναι αναδρομική και αφορά και δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις μετάτις 25 Ιουνίου 2018.

2.  Στις 26 Ιουνίου 2020, η οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 2020/876 – 2011/16 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ηυποβολή των πληροφοριών DAC6 παρατάθηκε μέχρι στιγμής, ως εξής:

• Δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση που έχει διενεργηθεί μεταξύ της 25ης Ιουνίου 2018 και της 30ης Ιουνίου 2020, θα υποβάλλεται μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2021.

• Δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση που έχει διενεργηθεί μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, θα υποβάλλεται εντός 30 ημερών που αρχίζουν να μετρούν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

• Δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση που έχει διενεργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, θα υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίσταται διαθέσιμη προς εφαρμογή ή είναι έτοιμη προς εφαρμογή ή έχει γίνει το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή της, όποιο συμβεί πρώτο.

• Η πρώτη περιοδική έκθεση για ρυθμίσεις γενικής χρήσης θα υποβάλλεται μέχρι την 30η Απριλίου 2021.

Ο ΠΔΣ με επιστολή ημερ. 13/11/2020 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κοινοποίηση σε Υπουργό Οικονομικών και Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει αιτηθεί την περαιτέρω τρίμηνη αναβολή της DAC6. Η επιστολή αυτούσια ΕΔΩ .

3.  Περαιτέρω, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ο ΠΔΣ συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στη δημόσια διαβούλευση για την DAC6 αναφορικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.088-2020)”, και τη συζήτηση του Νομοσχεδίου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και επί των κειμένων του Νομοσχεδίου και της Δευτερογενούς Νομοθεσίας (Κατευθυντηρίων Γραμμών) στην Ελληνική και τη μετάφραση αυτής στην Αγγλική γλώσσα. Για αυτό το σκοπό, ο ΠΔΣ έχει ήδη επεξεργαστεί και υποβάλει γραπτές προτάσεις και εισηγήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων και την έκταση της εφαρμογής της DAC6 στους δικηγόρους ως ενδιάμεσους αλλά και συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουν.

4.  Στόχος του ΠΔΣ είναι να εξαντληθεί κάθε νομικό περιθώριο που παραχωρείται από την DAC6 για να διασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη παροχή νομικών υπηρεσιών από τους δικηγόρους σε όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από την DAC6, όσο επίσης και η νομιμότητα στην εφαρμογή όλων των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου (συμπεριλαμβανομένων και του GDPR), και ταυτόχρονα η Κυπριακή Δημοκρατία να τηρήσει πιστά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.  Επιπρόσθετα παραμένουμε στην διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών για την άμεση συμπερίληψη στο Νομοσχέδιο των διατάξεων που διασφαλίζουν το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με διατάξεις για την προστασία του φορολογικού καθεστώτος αυτής, με τρόπο που να συνάδει με τις πρόνοιες της DAC6 και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,