Κυριάκος Θεοδωρίδης: Δέκα βασικές θέσεις/εισηγήσεις ως υποψήφιος Πρόεδρος ΠΔΣ

Αναδημοσιεύουμε τις βασικές θέσεις/εισηγήσεις του δικηγόρου Κυριάκου Θεοδωρίδη ως υποψήφιος Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίες δημοσιεύτηκαν μετά από αίτημα των μελών της σελίδας “Κράτος Δικαίου”.

Διαβάστε επίσης τη συνέντευξη του κ. Θεοδωρίδη στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι προτεραιότητες που θα θέσω σε περίπτωση που εκλεγώ και πάντοτε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη το Δ.Σ του Παγκυπρίου είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

1. Η αναβάθμιση και εξέλιξη του δικηγορικού επαγγέλματος ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται από τις συνθήκες της αγοράς και των απαιτήσεων της Κυπριακής κοινωνίας.

2. Προώθηση και ενίσχυση των ενεργειών που γίνονται για την καθιέρωση και ολοκλήρωση του σχεδιασμού της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Η εισαγωγή της δυνατότητας καταχώρησης δικογράφων ηλεκτρονικά, η ηλεκτρονική πληρωμή τελών και εφαρμογή τηλεδιασκέψεων όπου είναι εφικτό θα αναβαθμίσουν τον τομέα απονομής της Δικαιοσύνης και θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Η Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη έχει εφαρμοστεί ήδη με επιτυχία σε άλλες χώρες από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση

3. Υποβολή προτάσεων και άσκηση πιέσεων προς την άμεση βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δικαστηρίων αφού κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης στα Δικαστήρια. Περαιτέρω είναι επιβεβλημένο όπως ο ΠΔΣ ασκήσει πιέσεις τόσο ως προς την Κυβέρνηση όσο και προς τη Βουλή για την άμεση βελτίωση, εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δικαστηρίου, ώστε να παρέχεται προς τους Δικηγόρους και τους Δικαστές ένα περιβάλλον εργασίας αντάξιο του κύρους και του σκοπού που επιτελεί το δικηγορικό επάγγελμα και ο τομέας της Δικαιοσύνης γενικότερα

4. Το δικηγορικό επάγγελμα ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για την προώθηση της Κύπρου ως αξιόπιστο διεθνές Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προβολής και προώθησης στο εξωτερικό μέσω και σε συνδυασμό με άλλους επαγγελματικούς και Κυβερνητικούς Φορείς και αποστολές προς τον σκοπό προσέλκυσης πελατών.

5. Ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες που προωθούνται για την μεταρρύθμιση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας ώστε να αναβαθμιστούν οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τα Δικαστήρια με απώτερο σκοπό τη ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης. Στη μεταρρύθμιση αυτή πέραν των εισηγήσεων των Άγγλων εμπειρογνωμόνων, θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμένουμε ώστε να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό των Θεσμών που σχετίζονται με την εκτέλεση των Δικαστικών Αποφάσεων.

6. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του Νομικού Συμβουλίου ώστε να παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια (ακαδημαϊκά αλλά και ουσιαστική άσκηση στα δικηγορικά γραφεία) προς τους νέους δικηγόρους με σκοπό η εισδοχή τους στο επάγγελμα να γίνεται κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις (μισθολογικές και άλλες), λαμβανομένου υπόψη των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη Κυπριακή οικονομία.

7. Ενεργός συμμετοχή στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ανώτατο Δικαστήριο στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο τομέα των Δικαστηρίων και οι οποίες μας αφορούν άμεσα. Θα πρέπει να καταστεί δυνατή και να ληφθούν υπόψη στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο τομέα των Δικαστηρίων, οι διαχρονικές θέσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με τη σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου και την σύσταση των νέων Δικαστηρίων που προβλέπονται από τα σχετικά Νομοσχέδια. Θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να ενθαρρυνθούν οι δικηγόροι στην υποβολή αιτήσεων για τον διορισμό τους ως Δικαστές και να προωθηθούν οι κατάλληλες και ορθές διαδικασίες που αφορούν τον διορισμό και την προαγωγή των Δικαστών, ώστε να διορίζονται και να προάγονται οι καταλληλότεροι αυτών. Επιπρόσθετα οι Δικαστές ως ένας από τους βασικότερους πυλώνες απονομής της Δικαιοσύνης θα πρέπει να τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης και θεωρώ ότι η δημιουργία Σχολής Δικαστών θα βοηθήσει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή.

8. Συμμετοχή στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής που ασχολούνται με θέματα που αφορούν το δικηγορικό επάγγελμα καθώς και άλλους τομείς της Κυπριακής οικονομίας που το επηρεάζουν. Ειδικότερα θα πρέπει επιμένουμε ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα και να λαμβάνονται πάντα εκ των προτέρων οι θέσεις και απόψεις του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για οποιαδήποτε Νομοθεσία σχετίζεται με το δικηγορικό επάγγελμα.

9. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία 5 (πέντε) χρόνια ώστε να υιοθετηθούν και προωθηθούν οι εισηγήσεις των Αναλογιστικών Μελετών σχετικά με τις παραμετρικές και δομικές αλλαγές στο υφιστάμενο σχέδιο του Ταμείου. Το έργο της μεταρρύθμισης του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, παρά το δύσκολο της ολοκλήρωσης του, θα έχει ως απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των Δικηγόρων μελών του καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε βάθος χρόνου. Περαιτέρω είναι απαραίτητη η προώθηση των αναγκαίων αλλαγών και τροποποιήσεων στην υφιστάμενη Νομοθεσία και Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή του Ταμείου στο Μητρώο του Εφόρου των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

10.Ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους του δικηγορικού επαγγέλματος που είναι άμεσα συνυφασμένα με τον εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και την αναβάθμιση του Τμήματος της Εποπτείας και Συμμόρφωσης (AML) του ΠΔΣ. Προς τον σκοπό αυτό ως ΠΔΣ θα πρέπει να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την εναρμόνιση των Κανόνων Δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος με την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη των θεμελιωδών αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Επαγγέλματος και τον Κανόνα Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικηγόρων (CCBE) και ισχύουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της εικόνας, της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του δικηγορικού επαγγέλματος στο εξωτερικό.

Δείτε επίσης:

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,