Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο- Προκήρυξη θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

 1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει τη θέση Προέδρου Στρατιωτικού Δικαστηρίου.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2021, συνοδευόμενη από: α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία. β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές, είτε αστικές. γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο. Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του Ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.

3. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

4. Τα προσόντα διορισμού Προέδρου Στρατιωτικού Δικαστηρίου εκτίθενται στο άρθρο 104Α(1) του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας του 1964 (40/1964) όπως τροποποιήθηκε.

5. Καθίσταται γνωστό και σαφές προς πάντα ενδιαφερόμενο αιτητή, η τυχόν μελλοντική διενέργεια νομοθετικών τροποποιήσεων έτσι ώστε ο διορισθησόμενος Πρόεδρος του Στρατιωτικού Δικαστηρίου να ασκεί και ποινική δικαιοδοσία ως ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1960 (Ν. 14/1960) και ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 155) ορίζουν. 

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,