Αναθεώρηση κανονισμών για διάθεση κρατικής γης από ΥΠΕΣ και Τμ. Κτηματολογίου

Μελέτη αναθεώρησης των υφιστάμενων Κανονισμών, που διέπουν τη διάθεση κρατικής γης, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και άλλα Τμήματα, ώστε να διασαφηνιστούν τυχόν κενά και ασάφειες στους Κανονισμούς και να θεσπιστούν νέοι κανονισμοί, οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη και τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ξεκίνησαν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).

Σε κοινή ανακοίνωση με την οποία σχολιάζουν την «Ειδική Έκθεση αρ. ΤΚΧ/1/2023, Διαχείριση Εκμισθώσεων Κρατικής Γης», της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 11.5.2023, το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΤΚΧ αναφέρουν ότι «το Τμήμα Κτηματολογίου εφαρμόζει τη νομοθεσία και η διάθεση της κρατικής γης γίνεται μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού η αίτηση αξιολογηθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων για την καταβολή αγοραίου μισθώματος/τέλους χρήσης, όπου εφαρμόζεται και της σκοπούμενης χρήσης του ακινήτου».

Αναφέρουν επίσης ότι η διαχείριση της κρατικής γης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016), ούτε αφορά σε ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και προσθέτει ότι κανονισμοί που διέπουν τη διάθεση κρατικής γης είναι περιοριστικοί και εφαρμόζονται κατόπιν σχετικού ενδιαφέροντος από αιτητές.

«Ο σχεδιασμός πολιτικής για την αξιοποίηση της κρατικής γης για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος αφορά υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων της Κυβέρνησης και δεν αποτελεί αρμοδιότητα μόνο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας», προσθέτουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΣ και του ΤΚΧ, το Τμήμα διαχειρίζεται περίπου 2.700 μισθώσεις και άδειες χρήσης κρατικής γης εφαρμόζοντας μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης και περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό ενδεχόμενα προβλήματα διαχείρισης των μισθώσεων και των αδειών χρήσης.

Επίσης, ΥΠΕΣ και ΤΚΧ αναφέρουν ότι οι μισθωτές/αδειούχοι χρήσεις επιβαρύνονται επιπρόσθετα σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων/τελών χρήσης.

Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και τη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων, το ΤΚΧ αναθεωρεί τις διαδικασίες του σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΤΚΧ λαμβάνει συνεχώς νομικά μέτρα για την είσπραξη καθυστερημένων μισθωμάτων αλλά και για παράνομες επεμβάσεις σε κρατική γη, για δεκάδες περιπτώσεις σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δημοκρατίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Λογίστριας και προσθέτει πως για τις δύο περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, το Τμήμα προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το ΤΚΧ λαμβάνει πάντοτε υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες όπου απαιτείται, για συμμόρφωση με αυτές».

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,