Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή που αφορά το Νομοσχέδιο για σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, για την αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των Θεσμών καθώς και για την βελτίωση του επαγγελματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή πρόκληση και να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των αρμόδιων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Οργανισμών, προχώρησε στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ετοιμασία και η προώθηση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος».

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην σύσταση και λειτουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία να πληροί όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου με κύρια ευθύνη την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς, στα πρότυπα των σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της GRECO.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το 2017 και όλοι οι Φορείς κλήθηκαν να συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση του. Το Υπουργείο ΔΔΤ έγινε αποδέκτης και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα, γραπτών υπομνημάτων με παρατηρήσεις και συστάσεις από διάφορους Αξιωματούχους και άλλους Φορείς που έτυχαν και συνεχίζουν να τυγχάνουν προσεκτικής μελέτης. Αρκετές από αυτές τις συστάσεις και παρατηρήσεις  υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου. 

Για την σύνταξη του νομοσχεδίου μελετήθηκαν διάφορα μοντέλα άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών τα οποία κρίθηκαν ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα των σύγχρονων αντιλήψεων. Στην βάση αυτών των μοντέλων το Υπουργείο ΔΔΤ προχώρησε στην σύνταξη του υπό συζήτηση νομοσχεδίου το οποίο εκχωρεί στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ένα διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και εξουσιών εστιάζοντας τις δράσεις της για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην πρόληψη, επενδύοντας σε ενεργητικές πολιτικές πρόληψης, στην εκπαίδευση, και στην υλοποίηση δράσεων για την κινητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας. 

Παράλληλα, και χωρίς να επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι εξουσίες άλλων Ανεξάρτητων Αξιωματούχων όπως του Γενικού Εισαγγελέα, στην Αρχή δίδονται εξουσίες να διερευνά την όποια πληροφορία και ισχυρισμό για πράξεις διαφθοράς ή εν δυνάμει διαφθοράς τόσο στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι εξουσίες της Αρχής δεν είναι ανακριτικές, εκχωρούνται όμως από τον ίδιο τον Νόμο εξουσίες απρόσκοπτης πρόσβασης σε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα βιβλία, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και αρχεία όλων των τμημάτων/διευθύνσεων, αρχών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα για θέματα που αφορούν τη διάπραξη πράξεων διαφθοράς και εν δυνάμει διαφθοράς, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων των σχετικών νομοθεσιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Το νομοσχέδιο δεν επιστράφηκε στο Υπουργείο και η κατ΄ άρθρον συζήτηση επί του νομοσχεδίου όπως ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, θα συνεχιστεί την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής με το νέο έτος.

Το Υπουργείο ΔΔΤ δηλώνει την πρόθεση του να καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις που κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά την κατ΄ άρθρον συζήτηση, να τις μελετήσει σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και εκεί όπου αυτές προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο υπό συζήτηση κείμενο να προχωρήσει στην ενσωμάτωση τους.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,