Τράπεζα Κύπρου : Aναθεώρηση «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

Η Τράπεζα Κύπρου σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση της «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Statement) για την επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.

Στα φυσικά αυτά πρόσωπα περιλαμβάνονται: α) πελάτες ή δυνητικοί πελάτες της, ή/και β) αντιπρόσωποι πελατών ή δυνητικών πελατών της, ή/και γ) δικαιούχοι νομικών προσώπων πελατών ή δυνητικών πελατών της.

Η αναθεώρηση έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για ενδελεχή προστασία και σεβασμό των προσωπικών δεδομένων, και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ημερομηνία εφαρμογής 25 Μαΐου) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018),

Η Τράπεζα Κύπρου καλεί το κοινό να ανατρέξει στην εν λόγω δήλωση για ενημέρωση.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,