Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή προς απάντηση ανακοίνωσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών

Προς απάντηση της εκδοθείσας ανακοίνωσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ημερομηνίας 10/8/2021, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει τα εξής:

Η Υπηρεσία, εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων της και δυνάμει των προνοιών του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996, Ν. 93(Ι)/1996, έχει ήδη προχωρήσει, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας, στην καταχώριση αιτήσεων στα αρμόδια επαρχιακά δικαστήρια για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον τόσο αριθμού εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών, όσο και εναντίον όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Οι υπό αναφορά αιτήσεις βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, στον Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996 (Ν.93(Ι)/1996) ως τροποποιήθηκε, άρθρα 1 έως 10, Παράρτημα Ι, στην Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, άρθρα 1 έως 11 και  Παράρτημα και στον περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμο του 2007 (Ν. 101(I)/2007), ως τροποποιήθηκε, άρθρα 1 έως 11 και Παράρτημα.

Mετά από αίτηση του Διευθυντή Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ημερομηνίας 16/6/2020 εναντίον της Societe Generale Bank – Cyprus Limited στη βάση εκδοθείσας διοικητικής απόφασης με ημερομηνία 27/11/2017, εκδόθηκε διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, σύμφωνα με το οποίο διατάσσεται η άμεση παύση και/ή μη επανάληψη χρήσης όρων, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε έντυπο συμφωνίας στεγαστικού δανείου της καθ’ ης η αίτηση, η οποία και έχει εφεσιβληθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

O Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών έχει ενημερωθεί γραπτώς για τα πιο πάνω με επιστολή της Υπηρεσίας ημερομηνίας 19/5/2021 και προφανώς δεν ευσταθούν οι οποιοιδήποτε ισχυρισμοί περί άρνησης της Υπηρεσίας να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, ως αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,