Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφορικά με τη δημοσίευση του Δεύτερου Πρόσθετου στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου στην GRECO

Το Δεύτερο Πρόσθετο στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου στην Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO), που υιοθετήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2023 και δημοσιεύεται ως δημόσιο έγγραφο την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, αξιολογεί τα επιπρόσθετα μέτρα που λήφθηκαν από τις Κυπριακές Αρχές για υλοποίηση των εκκρεμών συστάσεων που εκδόθηκαν στην Έκθεση του Τέταρτου Γύρου Αξιολόγησης της Κύπρου στην GRECO, που ασχολείται με την «Πρόληψη της διαφθοράς αναφορικά με τα Μέλη του Κοινοβουλίου, την Δικαστική εξουσία και τις Εισαγγελικές αρχές».

Στην Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου, η GRECO απεύθυνε στην Κύπρο δεκαέξι (16) Συστάσεις. Στο Πρόσθετο στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου, η GRECO συμπεραίνει ότι η Κύπρος έχει υλοποιήσει ικανοποιητικά ή έχει αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις εννέα (9) Συστάσεις, ενώ οι έξι (6) υλοποιήθηκαν μερικώς και μία δεν υλοποιήθηκε. Συμμόρφωση με τις επτά (7) υπολειπόμενες εκκρεμούσες Συστάσεις εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης, που ουσιαστικά τερματίζει τον εν λόγω Γύρο με τις Συστάσεις να κρίνονται ως μερικώς υλοποιηθείσες.

Σε σχέση με τις Εισαγγελικές Αρχές, πεδίο που αφορά στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η εκκρεμούσα Σύσταση της GRECO που αφορά στην αυτονομία των Κατήγορων, η οποία υλοποιείται μέσω του νομοσχεδίου για την Ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, με το οποίο σκοπείται και η αυτονομία των κατήγορων, αναβαθμίζεται από μη υλοποιηθείσα σε μερικώς υλοποιηθείσα μετά από εξέταση από την GRECO για σκοπούς συμμόρφωσης, προκαταρκτικού αντιγράφου του σχετικού νομοσχεδίου που εκκρεμεί στο Κοινοβούλιο.

Στα Συμπεράσματα της εν λόγω Έκθεσης η GRECO χαιρετίζει το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται ακόμα ενώπιον του Κοινοβουλίου. Σημειώνει ωστόσο ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από πρόσθετο ραφινάρισμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επί μέρους νομικοί λειτουργοί / κατήγοροι είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με πιο αυτόνομο τρόπο, με γνώμονα τις εγγυήσεις που απαιτούνται από το κράτος δικαίου. Περαιτέρω, η GRECO καλεί τις αρχές να αντιμετωπίσουν χωρίς καθυστέρηση την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Αυτούσια η παρούσα Έκθεση της GRECO, στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της GRECO.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,