Οι πελάτες των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων έχουν το δικαίωμα να προβούν σε παράπονo ή καταγγελία

H Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι οι πελάτες των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων μπορούν να προβούν σε παράπονo ή καταγγελία:

“Οι πελάτες των ΕΕΠ ως καταναλωτές, έχουν το δικαίωμα να προβούν σε καταγγελία εναντίον μίας ΕΕΠ σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνουν. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να προβούν σε καταγγελία προτρέπονται να απευθυνθούν αρχικά στη σχετική ΕΕΠ. Οι ΕΕΠ που λειτουργούν στην Κύπρο υποχρεούνται να ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων/καταγγελιών για τον τομέα των κινητών αξιών και τον τραπεζικό τομέα οι οποίες απαιτούν, μεταξύ άλλων, όπως οι ΕΕΠ:

  • Θεσμοθετούν πολιτικές και μονάδα διαχείρισης για τον χειρισμό των παραπόνων/καταγγελιών,
  • Εφαρμόζουν διαδικασίες για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους παραπονούμενους/καταγγέλλοντες και για τις απαντήσεις στα παράπονα/ καταγγελίες.

Οι πιο πάνω Κατευθυντήριες Γραμμές εκδόθηκαν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚAΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και έχουν υιοθετηθεί πλήρως από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Παρόλο που η ΚΤΚ έχει εξουσία να εποπτεύει τις ΕΕΠ για σκοπούς διασφάλισης της λειτουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χειρισμού παραπόνων/καταγγελιών προς συμμόρφωση με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, δεν έχει εξουσίες αποκατάστασης και συνεπώς δεν προβαίνει σε ατομική εξέταση των παραπόνων/καταγγελιών από καταναλωτές.

Σε περίπτωση όπου μία ΕΕΠ δεν επιτυγχάνει ικανοποιητική, για τον καταναλωτή, λύση για το παράπονο/καταγγελία, ο καταναλωτής προτρέπεται να υποβάλει το παράπονο/καταγγελία του είτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, νοουμένου ότι το εν λόγω παράπονο/ καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, είτε σε ένα από τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διάφορων, σύμφωνα με τον περί Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017. Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις, οι καταναλωτές προτρέπονται να λαμβάνουν νομική συμβουλή, για την επίλυση της διαφοράς”.

Aνακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,