Ανώτατο: Ξεκινά η διαδικασία εκδίκασης των Αναθεωρητικών Εφέσεων που έχουν καταχωρηθεί μέχρι 31.12.2015

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

Με στόχο να επιτευχθεί, μέσα στην περίοδο που ισχύουν οι οδηγίες που εκδόθηκαν την 9.3.2020 σε σχέση με τη λειτουργία των Δικαστηρίων για την εκδίκαση αριθμού καθυστερημένων υποθέσεων, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να προωθήσει προς εκδίκαση τις εκκρεμούσες Αναθεωρητικές Εφέσεις που έχουν καταχωριθεί μέχρι την 31.12.2015.

Ως εκ της φύσης της διαδικασίας που ακολουθείται κατά την εκδίκαση των Αναθεωρητικών Εφέσεων, κρίνεται πως είναι εφικτή η εκδίκαση τους μέσα στην περίοδο που ισχύουν οι οδηγίες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παραγόντων της δίκης, του προσωπικού του Δικαστηρίου και του κοινού.

Οι Αναθεωρητικές Εφέσεις που θα οριστούν για εκδίκαση είναι αυτές αναφορικά με τις οποίες οι δικηγόροι όλων των μερών θα συμπληρώσουν το Έντυπο Α και θα το διαβιβάσουν στον Πρωτοκολλητή όπως προβλέπεται πιο κάτω. Νοείται ότι θα τηρείται η αναγκαία κατ’ αριθμό και έτος σειρά αρχαιότητας των υποθέσεων.

Το Έντυπο Α μπορεί να παραδοθεί στον Πρωτοκολλητή από το δικηγόρο ή εκπρόσωπο του ή να αποσταλεί με τηλεομοιότυπο από αριθμό τηλεομοιότυπου που ο Πρωτοκολλητής έχει καταγραμμένο ότι χρησιμοποιεί ο δικηγόρος ή ηλεκτρονικά με ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής που ο Πρωτοκολλητής έχει καταγραμμένη ότι χρησιμοποιεί ο δικηγόρος.

Με την παραλαβή από τον Πρωτοκολλητή του Εντύπου Α από όλα τα μέρη στη διαδικασία η Αναθεωρητική Έφεση θα ορίζεται για ακρόαση και όλα τα μέρη στη διαδικασία θα ειδοποιούνται για την ημερομηνία και ώρα της δίκης.

Κατά την ημερομηνία και ώρα της δίκης και εφόσον ουδείς εμφανιστεί, το Δικαστήριο θα προχωρεί στην εκδίκαση της μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν καταχωρημένα στο φάκελο της υπόθεσης Έντυπα Α από όλα τα μέρη στη διαδικασία δεόντως συμπληρωμένα και με τη σχετική βεβαίωση του Πρωτοκολλητή.

Η απουσία του Εφεσείοντα και του δικηγόρου του κατά την ημερομηνία και ώρα της δίκης δεν θα εκλαμβάνεται ως εγκατάλειψη της Έφεσης, ούτε η απουσία του Εφεσίβλητου ή του Ενδιαφερόμενου Μέρους και των δικηγόρων τους ως εγκατάλειψη της Ένστασης τους.  Ούτε η απουσία οιουδήποτε μέρους στη διαδικασία θα εκλαμβάνεται ως ασέβεια προς το Δικαστήριο. Η απόφαση θα επιφυλάσσεται.

Όλα τα μέρη στη διαδικασία θα ειδοποιούνται εν καιρώ για την ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόφασης.

Σε όποιο από τα μέρη στη διαδικασία δεν εμφανιστεί κατά την ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόφασης, θα αποστέλλεται αντίγραφο της απόφασης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Η απουσία εμφάνισης κατά την δίκη ή και κατά την απαγγελία της απόφασης δεν θα επηρεάζει τα έξοδα που θα επιδικάζονται.

Δείτε το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσετε για τις Αναθεωρητικές Εφέσεις:

Print Friendly, PDF & Email