Ο Γιώργος Χατζαντωνάς Διευθυντής Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου ΚΕΔΙΠΕΣ

Η Διεύθυνση της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών  Στοιχείων ανακοινώνει τον διορισμό του Γιώργου Χατζαντωνά, στη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου.

Ο κ. Χατζαντωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και στις Πολιτικές Επιστήμες από το University of Oxford και μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το London Business School. Eίναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καθώς επίσης και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Λύσεων και Αναδιαρθρώσεων δανείων και Επενδύσεων καθώς επίσης και στον τομέα της Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή Τράπεζα. α Χρηματοοικονομικά από το London Business School. Επίσης, είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καθώς και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Λύσεων και Αναδιαρθρώσεων δανείων και Επενδύσεων καθώς επίσης και στον τομέα της Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.  Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή Τράπεζα.

Δελτίο Τύπου ΚΕΔΙΠΕΣ

Print Friendly, PDF & Email