Έξαρση δημοσιεύσεων που παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα – Έκκληση Επιτρόπου για συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Διαβάστε την ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Παρατηρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επικρατεί μία έξαρση στις δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις, ή αναπαραγωγές ή κοινολογήσεις με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διαθέσεις πληροφοριών που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στις διαχρονικές προσπάθειες του Γραφείου μου για την οριζόντια επιβολή της συμμόρφωσης με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθ’ ότι ενδεχομένως να εκφεύγουν του πλαισίου νομιμότητας.

Υπό το φως των ανωτέρω, επιθυμώ να υπενθυμίσω και να καλέσω κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα ή Μ.Μ.Ε, όταν προβαίνει στις πιο πάνω πράξεις επεξεργασίας, να ενεργεί εντός των νομίμων πλαισίων της οικείας νομοθεσίας, με πρόδηλο σεβασμό των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.

Επ’ ευκαιρίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αμφότεροι, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και επικουρικά ο εθνικός Νόμος, ο οποίος συμπληρώνει τον Κανονισμό, συνιστούν πολύτιμα εργαλεία για την παρακολούθηση αλλά και την επιβολή των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, των οποίων ενδεχόμενη παραβίαση, επισύρει βαρύτατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ευελπιστώ στη συνεργασία όλων.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό.

Print Friendly, PDF & Email