Έφορος Εταιρειών: Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη καταχώριση

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι από τις 18/12/2019, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Κεφ. 113, Τροποποιητικός Νόμος 149(Ι) 2018, ισχύει η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για τα έντυπα όπως αναγράφονται στο πίνακα πιο κάτω.

Διευκρινίζεται ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται και έχει ισχύ ΜΟΝΟ για τις υπηρεσίες οι οποίες με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 θα κοινοποιηθούν μετά τις 18/12/2019.

Ο πιο πάνω υπολογισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η τελευταία αναμενόμενη ημερομηνία υποβολής (ημερομηνία αλλαγής ή ημερομηνία αναφοράς/σύνταξης της ετήσιας έκθεσης + χρονικό περιθώριο που επιτρέπει ο Νόμος), ενός έντυπου στο Τμήμα βρίσκεται ημερολογιακά μετά από τις 18/12/2019.

Παράδειγμα 1: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης 31/12/2017 τότε βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου 113 η συγκεκριμένη ΗΕ32 θα έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι τις 28/01/2018 για να μην της επιβληθεί κανένα τέλος επιβάρυνσης. Εάν η συγκεκριμένη υποβληθεί οποιαδήποτε μέρα μετά τις 28/01/2018 τότε το έντυπο θα επιβαρυνθεί με το συνολικό τέλος των 40Ευρώ.

Παράδειγμα 2: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης 31/12/2019 τότε βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου 113 η συγκεκριμένη ΗΕ32 πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 28/01/2020 για να μην της επιβληθεί κανένα τέλος επιβάρυνσης. Εάν η συγκεκριμένη υποβληθεί στις 29/01/2020 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ τέλη καταχώρησης και θα επιβαρυνθεί με το τέλος επιβάρυνσης 20Ευρώ και επιπρόσθετα την χρηματική επιβάρυνση 50Ευρώ και 1Ευρώ για την μια ημέρα καθυστέρησης.

Παράδειγμα 3: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ4 με ημερομηνία αλλαγής 15/12/2018 και υποβληθεί στις 20/12/2019 το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ μόνο.

Παράδειγμα 4 : Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ4 με ημερομηνία αλλαγής 15/12/2019 και υποβληθεί στις 30/12/2019 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ τέλη καταχώρησης και επιπρόσθετα την χρηματική επιβάρυνση των 50Ευρώ και 1Ευρώ για την μια ημέρα καθυστέρησης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,